Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Donnerstag, 31. März 2022 - 15:22 Uhr
Voorbereiding schilderijen expositie

INTRODUCTIE

Toen mij de mogelijkheid van een schilderijenexpositie werd aangeboden in de Dierense huisartsenpost Hagenau , heb ik geen moment geaarzeld. Vanaf 15 april is een selectie van mijn oeuvre te zien aan de Wilheminaweg 80 aa. In Dieren onder het motto:
‘RHEDEN VAN HOOG TOT LAAG’
Jaren geleden croste ik op mijn fietsje met drieversnellingennaaf door een smal zandpaadje op de Worthrhederheide richting de brandtoren. Nog geen kilometer voor die toren ontdekte ik een grote steen met de tekst ‘Hoogste punt van de gemeente Rheden’. Eenzelfde steen ontdekte ik een uur later bij het Dierense veer: ‘Laagste punt van Gemeente Rheden’.
Maar bij het hoogste punt, dicht bij de brandtoren, zag ik ook nog een miniatuur grafzerkje met de sombere boodschap:
‘lager kan een mens niet zakken’ (zie foto)

‘Mijn expositie verkondigt een tegenovergestelde boodschap, namelijk: een ode aan het evangelie van God: de blijde Boodschap dat het graf niet het laatste Woord heeft!

Tussen het hoogste punt bij de brandtoren en de laagste punt bij het veer in Dieren ligt globaal ons woongebied aan de boorden van de onvolprezen IJssel:
Een juweeltje van schoonheid, met heide, bossen, zandverstuivingen, edelherten, reeën, vossen, hooglanders, koningspaarden, eekhoorns, marters, verscheiden en verschillende vogelsoorten en mogelijk zelfs wolven. Kortom een indrukwekkende ( nochthans minimaal greepje) uit het oeuvre van onze Schepper en Onderhouder, wiens heelal het werk is van ‘zijn vingers’ ...

In vergelijking daarmee stelt het werk van mijn vingers (mijn schilderijen) nog veel minder voor dan niets .

Over enige tijd ga ik alle geexposeerde schilderijen op mijn facebook plaatsen? Tot dan!
Simon


Montag, 13. Dezember 2021 - 18:31 Uhr
GEEN NIEUWS ONDER DE ZON

Straks vieren we weer Kerst, de geboorte van Jezus.
Zullen we tegen de gewoonte in Jesaja 53 eens beginnen met de slotverzen van hoofdstuk 52?
Dan krijgen we exact het beeld van de mainstream van de ongelovige massa’s uit het jaar 1 na Christus t/m december 2021 na Christus: Jesaja 52:14 evv,_ zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens, zo zo zal hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord zullen begrijpen. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? Als een loot schoot hij op voor Gods ogen, als een wortel die uitloopt in een dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid.
Al langer dan 2000 jaren viert de ongelovige mainstream ondanks haar toegenomen religiositeit haar triomfen. Zelfs onder wederom geboren christenen is tweespalt ontstaan.
Overal en in toenemende mate acht men het evangelie een ongelooflijke dwaasheid, niet menselijk, zelfs verwerpelijk. Sindsdien is er niets verandert. Dus: Niets bijzonders dat we dit vandaag zien toenemen zoals Gods Woord voorzegt heeft.
Maar uitzonderingen waren er toen en zijn er ook vandaag: De oude Simeon uit Lucas 2 had iets opgevangen uit Gods Woord over de beloofde Verlosser van Israël en zijn leven lang naar hem uitgekeken. Zodoende kwam hij geleid door Gods Geest in de tempel op het ogenblik dat Jezus daar zou worden opgedragen. En zodra hij hem zag herkende hij Jezus, nam hem in zijn armen en loofde God!
En na ooggetuige Simeon in het jaar 1 zijn er t/m December 2021 miljarden mensen uit elk geslacht en taal en volk en natie geweest die Simeon daarin zijn gevolgd! Zij zagen met de ogen van hun hart hun Verlosser, namen hem gelovig in hen armen en loofden en prijzen God elke dag opnieuw voor zijn onuitsprekelijke gave. Zo ongelooflijk eenvoudig is het voor iedereen die zoekt en klopt!
Al die millarden gelovigen nodigen u via deze boodschap uit : Zoekt en je zult vinden, klopt en de deur gaat voor je open want wie zoekt vindt en wie klopt zal worden open gedaan. Ieder mens, zonder onderscheid: gevaccineerd of ongevaccineerd. Blank geel zwart of daar tussenin. Lesbisch, homo transgender, interseksueel , query of wat dan ook. Hoog , laagbegaafd of verstandelijk gehandicapt. Godloochenaar, satanist, moslim, Boeddhist, Maoïst! of welk isme ook!

God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16}

Mittwoch, 24. März 2021 - 15:49 Uhr
Medestrijders in de gebeden gevraagd: corona virus veroorzaakt als bijwerking dreigende broederstrijd!

Het is vrij eenvoudig te constateren dat mensen die als bijbelgetrouwe medegelovigen bekendheid genieten en opkomen voor de rechten van God en Christus, op facebook lijnrecht tegenover elkaar staan. Naar mijn idee hebben velen de ernst en consequenties daarvan niet in de gaten. Velen van hen hebben al meer dan 365 dagen lang als hoofdmenu op hun dagelijkse berichtenkost de coronaperikelen als hoofdgerecht opgediend. Helaas verschillen de smaken hemelsbreed van elkaar. Wat de een kwaad heet, heet de ander goed, de één als licht aandient, dient de ander aan als duisternis, de een als zoet de ander als bitter. Opvattingen onderbouwt ieder met Bijbelsteksten. Uitgebreid uitleg moeten hun opvattingen kracht bij zetten.
Over de smaak valt niet te twisten weten we, maar dat neemt niet weg dat je je goede smaak kunt kwijtraken en je rapen gaar worden zodat jezelf bij de gebakken peren neer komt te zitten. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle!
Uiteraard worden de profeten veelvuldig opgevoerd bij hun bewijsvoeringen. Des te verbazender is het, dat ze al strijdend het woord en de waarschuwing van Jesaja 5:20,21 uit het oog verliezen. Een waarschuwing die begint en eindigt met de woorden “Wee hun” die het kwade goed en het goede kwaad noemen; die duisternis voorstellen als licht en het licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun, die in eigen ogen wijs zijn en in eigen oordeel verstandig
Hun digitaal optreden in diverse fora ( toegankelijk voor de hele wereld) vormen broeinesten van nog meer verdeeldheid. Onverantwoord negeren zij wat Paulus aan Timotheus schreef: Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren. Die tot niets nut is, (ja) verderf brengt aan wie er naar horen. (2Tim2:14)
Mag ik jullie nog een voorstel doen?
De Schrift zegt niet alleen geeft acht op elkaar, maar allereerst geeft acht op jezelf en op de leer (1Tim.4:16.) Dus: eerst jij, dan pas de ander!
Wie eerst eerlijk naar binnen (naar zichzelf) heeft gekeken in het licht van wat de Schrift mij leert over mijn eigen willen en werken, zou je gezindheid t.o.v. de ander wel eens (drastisch?) kunnen veranderen. Ik wens jullie Gods zegen!

Sonntag, 28. Februar 2021 - 20:46 Uhr
Eyeopener of eyecloser

Vandaag lag Jaap Dielemans eyeopener in mijn brievenbus. Echt om kippenvel van te krijgen!
Vooral kippenvel omdat ik vanmorgen nog in Openbaring 22 las wat voor een hoge prijs je moet betalen wanneer je iets toevoegt of afdoet aan de woorden van de profetie van dit boek:
Wie iets toevoegt: hem zal God de plagen toevoegen die in dit boek geschreven staan en wie er van afdoet, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens!
Dat betekent in ieder geval dat je zorgvuldig en gewetensvol moet omgaan met het profetisch woord.Het gaat om je eigen ziel en zaligheid. En … God laat niet met zich spotten!
Ik twijfel niet aan Dielemans nobele bedoelingen, maar de uitwerking daarvan lijkt mij catastrofaal. Ook Petrus had goede bedoelingen toen hij als reactie op Jezus’ mededeling dat hij overgeleverd zou worden aan zijn vijanden, tegen hem zei: ‘dat zal u geenszins geschieden Heer’, maar Jezus antwoord ‘satan ga weg achter mij’, loog er niet om! Met goede bedoelingen en foute uitwerkingen kun je veel kwijtraken en kapotmaken dus!
Maar in Eyeopener combineert Dieleman het evangelie, met zijn eigen profetische visie, die doorspekt is van complottheorieën en roept hij mensen op zich niet te laten inenten tegen het coronavirus.
Met een dergelijke oproep, maakt hij zich wel verantwoordelijk voor eventuele slachtoffers die getroffen zullen worden door dit moorddadig virus.
Al maanden voordat hij deze folder uitbracht werd hij door verschillenden er op gewezen, dat zijn profetische visie onbijbels is en doorspekt met toe gevoegde complottheorieën.
Om deze reden kun je rustig stellen dat het evangelie dat in deze folder doorklinkt beslist geen evangelie is. Eerder anti-evangelisch!
Je kunt alleen maar hopen en bidden dat Jaap Dielemans ogen geopend zullen worden voor zijn dwaling en zich hiervan bekeerd en dat de schade die zijn boodschap toebrengt aan het christelijk getuigenis en het evangelie, beperkt zal blijven.
Wat wij vandaag nodig hebben vinden we in Efeze 1:17 en 18: de Geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van ons verstand om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van deheerlijkheid ivan Zijn erfenis in de heiligen.

Sonntag, 17. Januar 2021 - 09:09 Uhr
The American Dream

VAN AMERICAN DREAM TOT NACHTMERRIE
Twee trouwe gezworen republikeinse vrienden, Donald en Mike, wrijven zich vandaag de ogen uit nu hun droom in duigen uiteen valt. Minstens 4 jaar werkten zij gebroederlijk aan dezelfde droom. Maar nu pas blijkt dat het fundament waarop zij hun dromen trachten te realiseren geen stand houdt. De oorzaak daarvan is, dat de realiteit in Amerika eigenlijk al vanaf de start eind 18e eeuw slechts in schijn een klein beetje op die droom heeft geleken en de segregatie, het cultuurverschil tussen blank en zwart, arm en rijk, sinds het einde van de achttiende eeuw alleen maar toe- in plaats van afgenomen is ondanks hun nobele idealen.
Het politieke verschil tussen republikeinen en democraten heeft oorspronkelijk niets uit te staan met christelijke politiek. Een republikein is: rechts, conservatief, pro life. Een democraat is: links, progressief en pro choice. En christenen zitten in beide partijen. Het echte probleem lijkt mij, dat politieke (ideële) partijprogramma punten (in dit geval ‘pro life contra pro choise&rsquo veel oprechte christenen in de armen van Trump hebben gedreven. Dat moet voor hen de reden zijn geweest hem door dik en dun te volgen. In de eerste plaats geldt dat m.i. voor de diepgelovige vice president Mike Pence, Trumps runningmate, wiens geloof eerst zegevierde toen Trump hem bedreigde en vervloekte omdat hij weigerde de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Dit was voor Mike Pence kennelijk een brug te ver omdat hij “zo helpe mij God” had gezworen.
Dankjewel broeder Mike voor dit moedig getuigenis!
Het is voor ieder christen een leerzame les te bedenken dat we ontzettend kwetsbaar en soms spontaan verkeerde keuzes maken.
Hoe verontrustend is het, dat ook vandaag - nu e.e.a. uit Amerika bekend is geworden - te zien, dat er onder christenen ,ook in Nederland, nog steeds fanatieke Trump fans zijn. Zij zouden niet moeten nalaten eens bij Mike Pence te informeren hoe hij er nú tegen aankijkt.

Ik geef toe weinig verstand te hebben van politiek, maar misschien is het een goed idee om Martin Luther Kings I have a dream nog eens weer leven in te blazen ter vervanging van de roemloos gesneuvelde American dream?

Ältere Beiträge

Anmelden