Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

reageren? vul onderstaand formulier in.

mail deze link naar een kennis!
Vul zijn emailadres in:

zaterdag, 11. maart 2017 - 09:40 uur
NDA onbekend? Van wie ben jij er één???

Hoe ongelukkig is iemand die niet weet wie zijn vader is? Dat kan men nergens beter zien dan in het programma DNA onbekend. Wat een explosie van blijdschap c.q. teleurstelling bij de uitslag van het onderzoek...! Vreugdetranen of soms tranen van verdriet.
Onlangs wees voorganger Bennik ons op een Bijbels equivalent van een positieve emotie: Johannes 3:1 waar we lezen: Ziet welk een liefde de vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God zijn geworden, EN WIJ ZIJN HET OOK!!!
O ja? Wij zijn toch slechts aangenomen, geadopteerde kinderen? Geen éigen ! In zekere zin is dat inderdaad zo, maar er is méér.
Onderstaande Bijbelstudie zullen sommigen misschien heel saai vinden. Het zij zo, maar wanneer het vanuit je hoofd in het hart landt, loop je het risico overspoeld te worden met een emotionele regenbui. Dus even door deze saaie droge teksten heen bijten!

Alleen zondaren, mensen die nergens voor deugen - en dat van harte onderschrijven - kunnen christen worden (brave mensen staan buitenspel!) Zondaren worden opnieuw - of van boven af - geboren: Voorwaar, voorwaar, ik (Jezus tegen Nicodemus) zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Zie Joh.3:5.
Zoals de natuurlijke geboorte voorafgaat door een samensmelten van twee individuen, man en vrouw; zaad en bevruchting van de eicel, zo zijn ook bij de geestelijke wedergeboorte twee samenwerkende elementen actief: water en Geest. Het eerste (water) is een beeld, een icoon.
Het tweede is geen beeld maar een persoon, de Heilige Geest. De veronderstelling van sommigen dat met water het water van de doop wordt bedoeld is een hardnekkig abuis.Wat water precies aanduidt, leert de Schrift zelf, nl.: het Woord van God. Zie Ef.5:26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

Conclusie 1: Het Woord van God en het werk van de Heilige Geest bewerken het nieuwe Leven in het hart van ieder die gelooft.

Petrus en Jakobus geven ook onderwijs over de wedergeboorte

Petrus schrijft, dat Jezus Christus ons heeft wedergeboren doen worden (1 Petr.1:3) en in vers 23 vertelt hij uit wat voor zaad dat is. Niet uit het menselijk (sterfelijk) zaad van onze vaders, maar uit het onsterfelijk zaad van het levend en blijvend Woord.

En Jakobus schrijft:
Jak.1:18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van Zijn schepselen.

Petrus beschouwt dus het Woord als de zaadgever en Jakobus zegt dat het Woord óók baart. Twee onderscheiden functies - het mannelijke en vrouwelijke - die samen het nieuwe leven in de zondaar teweeg brengen.
Maar hij zegt er nog meer over in vers 21:
Verwijder daarom elke smet, elk restant van slechtheid; wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden. (Willibrord vertaling)

Het antwoord op de vraag wat er dan precies in ons is geplant bij de wedergeboorte, is buitengewoon belangrijk. Het moet dus iets anders zijn dan de Bijbel op mijn boekenplank want dit woord is ingeplant, in mijn binnenste. Het zit niet in mijn hoofd, niet op de boekenplank, maar in mijn hart; in mijn diepste wezen, in mijn eigen ik ; in de kern van mijn bestaan als doel en zin van mijn leven. En, ... dat zit er al vanaf het moment dat ik mij bewust werd van mijn zonden en zondigheid en tot Christus de toevlucht nam en Hem aannam. Ik was nog een kind toen dat Woord in mij werd geplant. En om eerlijk te zijn: het is nog niet eens zo heel lang geleden dat ik met mijn ogen op steeltjes en vol verbazing en verwondering bovenstaande teksten bestudeerde en de betekenis daarvan langzaam tot mij doordrong.

Hebreeën 4:12 en 13 heeft daarbij goed geholpen. Eerst schrijft de apostelt dat het Woord van God levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. (punt) Maar daarmee is de mededeling niet klaar want daarop volgt het koppelwoord EN - met als vervolg; geen schepsel is voor HEM verborgen. Hier wordt dus een is-gelijk-teken gezet tussen het Woord enerzijds en Hem, anderzijds. (Dit is het vlees geworden woord, zie Joh.1:14)
Dat betekent, dat toen wij Jezus Christus aannamen als onze Heiland, het Woord (= Christus) in ons is geplant. (Vergelijk: Kol.1:27;Joh.6:56;14:20;15:4,5; 1Joh.3:24) Dit jonge plantje heeft een grenzenloze potentie om te groeien en zich te ontwikkelen in het leven van elke christen, wanneer hij zich daarvoor openstelt en inzet. Dit moet je weten, willen en wensen!

Jawel! We worden niet alleen maar kinderen van God g e n o e m d, wij zijn het ook! niet alleen maar geadopteerd, maar uit God geboren.

Johannes1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (=recht) gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
Door Godzelf verwekt, naar zijn eigen wil en wens, naar de rijkdom van zijn barmhartigheid en ongelooflijke overvloedige genade.
Meer dan voldoende reden om van harte in te stemmen met:
Rom. 11:33 evv.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 34 ‘Wie kent de gedachten van de ​Heer, wie was ooit zijn raadsman? 35 Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. ​Amen.

Het overdenken van deze rijkdom van genade maakt een verpletterende indruk waarop je slechts stamelend halleluja kunt antwoorden.

zaterdag, 18. Juni 2016 - 03:15 uur
Gods grenzen toch anders dan die van Wilders

GODS GRENZEN
Simon Streuper


We leven in spannende tijden. Voor de brengers van het dagelijkse nieuws behoren komkommertijden tot het verleden. Elke dag staan de hot-items te dringen om de voorpagina’s van krant en televisie te halen. De meest bizarre, dramatische en angstaanjagende zaken passeren onophoudelijk en grenzeloos het televisiescherm. Geen grens die het tegen kan houden! Logisch dat angst velen naar de keel grijpt en steeds harder gaan schreeuwen dat de grenzen dicht moeten…maar is dat reëel?
Mateloos verkwikkend is het om te zien dat er onder slachtoffers mensen worden aangetroffen met de houding van de geloofshelden, die in de Hebreeënbrief worden genoemd. Zij aanvaardden met blijdschap de roof van hun bezittingen omdat ze een eeuwig en blijvend goed in de hemel tot hun onvervreemdbaar bezit mochten rekenen! En… wie dat bezit, bezit alles. Hem of haar ontbreekt NIETS! (Ps.23:1) Dat is een grenzeloos bezit!
Dat eeuwig blijvend en onvervreemdbaar bezit wordt ook nog eens gratis aangeboden. God biedt het aan voor noppes. De grenzen van zijn eeuwig vaderhuis die sinds de zondeval van de mens hermetisch gesloten waren, heeft Hij voor ieder die gelooft, wagenwijd opengezet
Wat we bij die berooide hebreeën van weleer en veel slachtoffers van vandaag zien, zien we ook van dichtbij bij eigen volk. Broeders en zusters die ondanks zware lasten ingetogen en met vreugde en blijdschap samen met Jezus hun juk dragen vanwege ‘de vreugde die voor hen ligt’(Hebr.12: 2) En die vreugde in de Heer overschrijdt alle grenzen die ons ongelovig en wankelmoedig hart graag wil trekken om de problemen op een afstand te houden.
Wat dat betreft moeten wij nog maar eens kijken naar Psalm 16 waar de Heilige Geest David woorden in de mond legt die niet zijn eigen, maar Christus’ innerlijke gevoelens weergeven en uitstijgen boven Davids Koninklijke positie. Die woorden moeten we ons eigen maken!
“Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U… O Here, mijn erfdeel en mijn beker… de meetsnoeren (waarmee het gebied van Davids erfdeel werd bepaald en gemeten) vielen mij in lieflijke dreven, ja…, mijn erfdeel bekoort mij!”
Maar weet u wel waar de meetsnoeren gevallen zijn van uw erfenis? David had natuurlijk een indrukwekkend aards erfdeel als zoon van Isaï en als koning. Maar dat van een priester (en dat bent u, die in Christus gelooft) gaat daar ver boven uit. Een priester kreeg niet alleen 10% van de inkomsten van de twaalf stammen waardoor hun inkomen sowieso dus al 20% boven het modaal inkomen van een Israëliet lag, maar daarboven nog een deel van het offervlees en als klap op de vuurpijl daarenboven de Here zelf als erfdeel. Dat is een rijkdom die alle grenzen doorbreekt; een overvloed die door elke dam van ellende en narigheid heenbreekt en een door zorg bekommerd hart overstroomt met hemelse vreugde en vrede die het verstand te boven gaat.
Zeg het David en mij maar volmondig na: De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven, JA, MIJN ERFDEEL BEKOORT MIJ!!!

Hoe kan dan iemand die deze rijkdom kent en zich daarin dagelijks verheugt mensen nog oproepen de grenzen te sluiten voor slachtoffers?

woensdag, 11. mei 2016 - 15:12 uur
Klik hier en lees!!! En... bezoek de lezing van Jarko!!!

Lang niet alles is wat het lijkt. Deze ervaring wordt algemeen erkend. Maar meer dan ooit zijn er gelovige wetenschappers, die zich door wat hun microscopen lieten zien, zijn overweldigd en zich genoodzaakt zien de evolutietheorie als vaststaand feit te aanvaarden.
Is dat terecht? ik geloof er geen barst van!(Simon Streuper)

zondag, 7. februari 2016 - 18:47 uur
RHEDENS HOOGSTE EN LAAGSTE PUNT

WAT BETEKENT DIT?

Op Rhedens hoogste punt, op de Rhederheide staat een imitatie grafmonumentje met het opschrift: "Lager kan een mens niet zakken"
Op Rhedens laagste punt (bij het Veer in Dieren) staat eveneens een marmeren gedenksteen met in gebeitelde tekst: "Laagste punt van Rheden"

(klik op bovenstaande link)

donderdag, 10. december 2015 - 09:57 uur
Grote en kleine zonden?

Aan de kring die dinsdag j.l. 8-12-2015 ten huize van br. en zr. Bol nagedacht hebben over de vragen bij het vierde hoofdstuk van het boek “Zien en Leven” en bij vraag twee geen voor ieder bevredigend antwoord konden formuleren.
Vandaag nog eens opnieuw de vraag onder ogen genomen:
God negeren is de grootste zonde. Mee eens of oneens? Wat zijn de gevolgen om God te negeren?
Het laatste gedeelte van de vraag leverde geen problemen op. Maar de stelling dat God negeren de grootste zonde is, leverde enige discussie op.
Zulke discussies kunnen ook diepere inzichten opleveren wanneer we terug gaan naar de Schrift. Voor zover ik heb kunnen nagaan maakt de Schrift geen onderscheid tussen kleine en grote zonden.
In Romeinen 14 :23 lezen we wat zonde principieel is: ALLES wat niet op grond van geloof is¸IS ZONDE.
De verschillen in zonde waarover de Bijbel spreekt, zijn zonden tot de dood en zonden die niet tot de dood leiden (1 Joh,5:16 en 17)
Daarnaast is er nog sprake van zonde tegen je eigen lichaam (hoererij). (1Kor.6) en de ten onrechte zogenaamde ‘zonde tegen de H.Geest’. (De Bijbel spreekt namelijk over ‘lasteren van de H.Geest’ d.w.z. (opzettelijk willens en wetens kwaad spreken van de H.Geest, terwijl je beter weet)
Natuurlijk wijst dit onderscheid op onderscheid van zonden, maar ook de in onze ogen kleinere zonden vallen onder het principe van Romeinen 14:23. En wanneer op één ‘klein’ puntje struikelt, is hij schuldig aan alle! (Jak. 2:10). (DAT is even schrikken!!!)
Wat mij betreft: ik kom tot de slotsom dat de Schrift wel onderscheidt maakt in verschillende zonden, maar ze niet verdeelt in kleine en grotere.
De wet ( en dat zijn niet alleen de tien woorden, maar ook de wet die men zichzelf stelt) is de kracht van de zonde. En de kracht van de enkele zonde is - ongeacht de verschillende onderscheidingen – naar zijn aard altijd even verpletterend.
We weten wel, dat Paulus zichzelf de grootste van de zondaren noemt. En we weten dat onze Meester gezegd heeft dat wie veel vergeven is ( zich dus bewust is van het GEWICHT en de ERNST van zijn zonde(n) ook veel liefheeft. Dát zien we óók bij Paulus. Hij had véél lief! En ieder die Hem liefheeft zegge het hem na: De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, onzienlijke God zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.

N.B.
Tijdens de lezing van Oskar j.l.dinsdag realiseerde ik mij dat ik in mijn vorige “ grote en kleine zonden” wat te kort door de bocht ging en ik nu naast Klaas (die constateerde dat hij alleen stond) wil gaan staan!
In het O.T. Is namelijk wel sprake van grote en kleine zonden. Bijvoorbeeld: bij stelen moet de dief viervoudig vergoeden maar steniging bij overspel. Dat gaat je je kop kosten! Dus duidelijk verschil in de zwaarte van de straf op de overtreding.
Het woord zonde heeft nl. twee betekenissen: 1. Zonde als macht in je , maar ook (2) zonde als een zondige daad. De laatste betekenis is altijd het gevolg van de eerste. Het voortbrengsel van de zondemacht in jou is altijd de oorzaak van je zondige daad. ( Je wordt niet een zondaar door een verkeerde daad, maar je doet een zondige daad omdat je een zondaar bent.
Zoals een appelboom alleen maar appels kan voortbrengen, kan een zondaar alleen maar zonden voortbrengen (alles wat niet op grond van geloof wordt gedaan is zonde) maar de appels zijn lang niet allemaal even groot of lekker. Je hebt grote en kleine, zure en hele zure!
Er is maar 1 remedie: omhakken en weg ermee en een nieuwe poten. Dat is in werkelijkheid ook met een verloste zondaar gebeurd: ik ben gestorven, begraven in de doop en met Christus opgestaan om het nieuwe leven met Hem te leven!
De ‘zonde in ons’ (de Bijbel spreekt over ‘de zonde in het vlees’ IS verpletterend geoordeeld toen Christus (die de zonde niet kende noch gedaan heeft, voor ons tot zonde werd gemaakt. Daarnaast ontving Hij de straf voor onze overtredingen.
Het is dus belangrijk te bedenken dat (1) Christus geoordeeld werd alsof Hij de oorzaak was voor de macht van ‘de zonde in mij’ en (2) tevens de straf droeg voor de zonDEN die ik gedaan heb en eventueel nog zal doen.

Duizend, duizend maal o Heer, zij u daarvoor dank en eer!!!
oude bijdrage

aanmelden