Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Montag, 9. November 2020 - 14:59 Uhr
NALATEN


Paulus zou het vandaag geschreven kunnen hebben!;
Verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.
Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, ( 2Thess.2:1,2)
Eerlijk gezegd: ik heb me de laatste tijd nogal geërgerd. Niet alleen ongelovigen, maar zelfs christenen moedigen hun broers en zussen aan te protesteren tegen de coronamaatregelen, omdat we God meer moeten gehoorzamen dan mensen. Zij beroepen zich dan zelfs ook nog - in alle ernst - op Gods Woord en verwijzen naar de profetieën om hun gelijk te claimen!
Wee de wereld van de ergernissen zegt de Heer in Mattheus 18:7 en vervolgens leert hij ons hoe we daarmee om moeten gaan om te leren dit na te laten. Dat is best een pittige opgave!
Een beetje ‘gezond verstand’ moet je, zelfs vandaag nog - evenals de Griekse wijsgeer Diogenes - met een lampje zoeken!
Wanneer Paulus zijn leerling Titus instructies geeft zegt hij in Titus 2:1, nadat hij gewezen heeft op de leugenachtige Kretenzen die hun verstand en geweten bezoedeld hebben: Maar jij, spreek wat de gezonde leer past! En even later: opdat het woord van God niet gelasterd wordt, betoon je in alles een voorbeeld van goede werken, in de leer onvervalstheid, eerbaarheid, een gezond onaanvechtbaar woord, opdat de tegenstander beschaamd wordt. Wanneer wij daarin falen, heeft dat automatisch tot gevolg dat Gods Woord dus gelaster wordt! (vergelijk ook het 13e van de Romeinenbrief van Paulus)
Ondanks de stormachtige ontwikkelingen van de 20 eeuwen, die sinds Paulus schrijven zijn verlopen, leven wij nog altijd in dezelfde profetische tijdsperiode, waarvan Paulus stelt dat zijn lezers die kennen, met de woorden: ‘ de nacht is ver gevorderd en de dag ( van de Heer) is nabij! En omdat die dag zeer nabij is (en dus nog niet gekomen!), is het hoog tijd om uit de slaap te ontwaken en de wapenen van het licht aan te doen!
In onze dagen zien we steeds duidelijker de schaduwen van de komende antichrist zich manifesteren, maar méér is het ook écht niet. Is zelfs uitgesloten! 2Thessalonicenzen 2:2 e.v.v. is daar glashelder over. Zolang de Weerhouder nog in de wereld is (onverschillig of dat de Heilige Geest, de gemeente van God, of een hemelse legermacht of engel is) de antichrist heeft geen schijn van kans, t o t d a t de ‘Weerhouder’ het aards toneel heeft verlaten, en mét de Weerhouder dus óók de gemeente is opgenomen in heerlijkheid.
En tot op dat ogenblik heeft de gemeente de taak om te schijnen als lichtende sterren in een van duisternis zwangere wereld, temidden van een krom en verdraaid geslacht! En daarin passen geen oproepen, laat staan protestacties om de coronamaatregelen van onze regering te ondergraven, In tegendeel!
Petrus schrijft in zijn 2e brief hfst.3 vers 11: “Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast.”
Hoe wij “Die Dag” kunnen verhaasten? Door een heilige en Godvruchtige wandel! En laat dat nu precies het tegenovergestelde zijn dan het oproepen en organiseren van protestacties tegenover de machten die volgens Romeinen 13 door God zelf zijn aangesteld!
Zo kunt u nu eenvoudig helemaal zelf beslissen welke van deze twee mogelijkheden u maar beter kunt nalaten! Uw keus is dus evengoed een keus tussen het lasteren van Gods Woord of de verheerlijking van God en zijn Christus!

Freitag, 25. September 2020 - 18:14 Uhr
KIJKEN DOOR EEN KOKER

Hieronder Citaat Ned.Dagblad opinie 24-9-’20 dat ik met instemming las.
Een lezenswaardig artikel
‘ik doe wat ik haat’
Hoe kan de taal van het christelijk geloof ons verder helpen? In zijn bestseller De meeste mensen deugen zegt Rutger Bregman dat mensen ‘verstrikt raken in hun pogingen om goed te zijn’. Dat lijkt vreemd genoeg op wat de apostel Paulus betoogt wanneer hij in de brief aan de Romeinen schrijft: ‘Ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat.’ We zijn als mensen aangelegd op het goede, we verlangen ernaar, dat is waartoe wij geschapen zijn. Ons probleem is echter dat we niet zijn waartoe we geroepen en geschapen zijn. Dat is de realiteit van de zonde, die in deze gevallen wereld als een web is waarin we gevangen zitten.
Verschillende docenten die wij gesproken hebben zeggen grote behoefte te hebben aan een pedagogisch-theologisch kader om zorgvuldig en realistisch over het kwaad in de mens te spreken, juist ook in het onderwijs. Zou het kunnen zijn dat ze gewoon behoefte hebben aan de christelijke leer? Die biedt met haar taal van de zonde een opening om met zowel het kwaad dat ons overkomt als het kwaad dat we doen goed om te gaan. Het hoeft niet weggeduwd te worden en ook niet koste wat kost opgelost, om maar mee te blijven rennen in de succesmaatschappij. We kunnen het in ieder geval aan het licht brengen om zo onszelf en elkaar met de mildheid van Gods genade in Christus te blijven zien.
Dat blijft overeind staan en geeft rust, ook wanneer onze prinsen en prinsessen gewoon middelmatige mensen blijken te zijn zoals wijzelf, ook wanneer het leven tegenvalt, en zelfs wanneer je zelf tegen blijkt te vallen.
Einde citaat.
Als meelezer op ‘vergadering jeugd van voor 1960’ wil ik toch nog graag een paar persoonlijke ervaringen met jullie delen Dat do e ik dan maar via de blog van mijn website.
Wat er tot nu toe gedeeld is, zowel de positieve als de negatieve ervaringen, is voor mij niets nieuws, beide herken en erken ik. Ongetwijfeld hebben allen vanaf het ontstaan van de vergaderingen te maken gehad met dit fenomeen. Als één van de drie kinderen van een weduwe heb ik daar, ver voor jullie geboren waren al iets van meegekregen. Maar tussen al die kokerkijkers ontdekte ik ook toen evengoed broers en zussen die door diezelfde koker kijkend, hun blik vooral (en alleen?) op Jezus richten en mij sterkten in mijn kinderlijk geloof dat ik bij Jezus moest zijn en blijven.
Nog flaneren er dagelijks flarden regels uit ‘Geestelijke Liederen’ door mijn hoofd en Bijbelverzen zoals: Zij zagen niemand als Jezus alleen; Laten wij zien op Jezus, de overste Leidsman; Wij heffen ’t oog tot U omhoog; Als mijn oog op Jezus ziet, wankel en versaag ik niet! etc. etc. Deze zichtrichting elimineert elke tunnel- en is tegen elke kokervisie bestand in een wereld die niet verder kijkt dan de neus lang is. Het is zelfs bestand tegen een heel leger facebook-koker-kijkers, nepnieuws en complottheorieën! JEZUS ALLEEN! En in de honderden gesprekken die ik met vreemden mocht hebben ontmoette ik tientallen broers en zussen uit verschillende christelijke denominaties die onze Heiland om precies dezelfde reden als ik, van harte liefhebben!
Natuurlijk heb. ik e.e.a zelf ook moeizaam moeten leren inzien. In mijn herinnering begon dat pas na 1967 toen we uit Enschede vertrokken naar Dieren. Andere omgeving, andere mensen, andere broers en zussen met weer andere kokers en tunnels. Best heel erg lastig. Van jongs af aan had ik geleerd mij aan te passen, maar dat werd steeds moeilijker. Totdat ik mij ging afvragen aan wiens verwachtingen ik wenste te voldoen: aan de broers en zussen of aan de wensen van de Heer. Die keus was niet moeilijk, maar de gevolgen waren niet mals! Daarover zou ik een boek kunnen schrijven, maar doe ik niet. Ik wil alleen graag kwijt, dat wanneer sommige broeders je laten vallen, dit in geen enkel opzicht op weegt tegen de ervaring dat de Heer Jezus jou dan persoonlijk opvangt! Het voldoen aan de wil van de Heer levert aan de ene kant voortdurend kritiek op van sommige broeders en zusters (denk alleen maar aan Paulus!), maar anderzijds ook veel moed en energie om door te gaan op de weg die je met de Heer bent ingeslagen. Kritiek is niet te voorkomen en vraagt om geduldige verdraagzaamheid van beide kanten. Maar bij de Heer is dat overvloedig in voorraad en Hij deelt daarvan graag uit! Ja, Hij geeft méér genade !
Mijn gebed en wens voor jullie allemaal is:
Door één blik op het kruis, is er leven en heil.
Is er leven voor u en voor mij!
Zie, zie, zie en leef! (vroeger op de zondagschool geleerd!)
Spurgeon’s hart werd, volgens eigen zeggen, geraakt door een eenvoudige schoen- of kleermaker die, toen door weersomstandigheden de predikant niet kwam opdagen, de kansel beklom en aan het eind van zijn betoog, eindigde met het citeren van Jesaja 45 :22 uit de oude King James en met indringende stem riep, zoals alleen een methodist dat kan: Zie,zie,zie, dit is alles! Zie op Jezus en wordt behouden. Zo stak dat eenvoudig methodisten ambachtsmannen-kaarsje een groot ontzagwekkend licht aan die duizenden mensen tot eeuwig heil werd.
WANDEL IN HET LICHT MET jEZUS

Donnerstag, 24. September 2020 - 18:10 Uhr
JEZUS EN PERSOONLIJK WAPENBEZIT


In het ND van 23-9-’20 neemt predikant Rien de Jonge het op voor de amerikanen en hun wapenbezit omdat Jezus dit zou hebben toegestaan in Lukas 22:36.
Ik geloof dat hij daarmee precies dezelfde vergissing begaat als Petrus die terstond het bewijs leverde deze woorden totaal niet te hebben begrepen en het oor van Malchus er met zijn zwaard van afsloeg toe hij Malchus een kopje kleiner dacht te maken. Wanneer Jezus dat goed had gekeurd was Malchus voortaan zonder oor door het leven gegaan! Petrus gaf er blijk van geen enkel begrip te hebben voor de waarschuwing van zijn Meester die hij van harte liefhad! De genezing van Malchus oor was een correctie op Petrus gedrag!
Om die woorden te begrijpen begin ik bij vers 36.
Wanneer mijn moeder vroeger Simon Simon zei, wist ik meteen: nu moet ik goed oppassen! Het klonk onheilspellend. Zo moet het Petrus toch ook in de oren hebben geklonken? “ Simon Simon, de satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe; maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden!” Er staan jullie grote veranderingen te wachten. Voortaan heb je te maken met de satan die alles op alles zal zetten om jullie het leven zuur te maken. Veel erger dan jullie tot heden hebben meegemaakt. Tot op heden heeft jullie niets ontbroken ondanks ik jullie zonder beurs, reiszak en sandalen uitzond, nu kan dat geen kwaad, maar straks hebben jullie meer baat bij een zwaard dan bij een reiszak, sandalen en een hemd!
Toen zij hun twee zwaarden toonden was dat voor de Heer, de hartenkenner, meer dan bewijs, dat zij er geen snars van hadden begrepen en sprak de cryptische woorden woorden: “het is genoeg” m.a.w. ik ga nu geen nadere uitleg geven … dat komt nog wel!
En dat kwam toen de Heilige Geest werd uitgestort om hen en ons geestelijke dingen te leren met geestelijke woorden (1Kor.2:13)
En wie dan naar de geestelijke betekenis van het zwaard zoekt zal ongetwijfeld belanden in Efeze 6:16 waar wordt verklaard dat het zwaard des Geestes Gods Woord is!
Wat mijzelf betref ik wordt vooral geraakt door Jezus gebed: dat ons geloof niet zou ophouden!!!
Wat een geruststelling dat Hij dat voor Rien de Jonge, voor mij en voor elk van zijn discipelen doet!

Samstag, 12. September 2020 - 15:53 Uhr
WACHT U VOOR DE HOND

WACHT U VOOR DE HOND

Sinds ik kennis nam van Rob Bell’s bestseller “En de Meeste van Deze is …Liefde! Begon er binnen in mij een hond onheilspellend te grommen. De uitspraak van een voorganger onder “de Broeders” die over dwalingen sprak, br. Witkam”, is daar debet aan: “Welke hond gaat niet blaffen wanneer zijn Baas wordt aangevallen”. Zei hij eens in een toespraak. Nu, door de jaren heen Bell’s opvattingen steeds meer veld winnen, ook onder oprechte gelovigen, kan ik die hond niet langer koest houden en laat ik hem toch maar even zijn gang gaan. Weliswaar gemuilkorfd. Hij bijt dus echt niet, blaft alleen maar! Ik houd het kort, want ik beperk mij tot gelovigen die de Schrift kennen en heel goed in staat zijn zelf de bijbehorende bijbelplaatsen te vinden, die mijn betoog onderschrijven.
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, bijna goddelijk! Hij blies zijn adem in de mens waardoor hij een levend wezen werd met een ziel en een lichaam. Zoals lichamelijke pijn ons waarschuwt voor levensbedrijvend gevaar, kan zieleangst ons waarschuwen voor geestelijk gevaar. En de zorg die ouders hebben voor hun kroost is van dezelfde aard als Gods zorg voor zijn zorg voor mens en dier. Immer zelfs de dieren ( op een sporadische uitzondering na) tonen dit!
Vanaf Genesis 2 dreigt God - als blijk van zijn zorgende liefde- al met de dood wanneer de mens zijn gebod niet zullen opvolgen. Hij herhaalt diezelfde dreigingen in elk bijbelboek op praktisch elke bladzijde van zijn Woord, t/m Openbaring 21. E.e.a. compleet met honderden praktische voorbeelden van de realiteit hiervan als onweerlegbare bewijzen. En in het boek Deuteronomium geeft Hij een profetische beschrijving van de holocaust-achtige gebeurtenissen die het volk zullen treffen wanneer ze zijn wetten zullen overtreden. Met maar één doel en maar één waarschuwing en het oprechte verlangen: o p d a t zij g e e n l u s t t o t h e t k w a d e zo u d e n h e b b e n!
Wat mij vooral opviel bij Rob Bell was dat hij niet alleen een overvloed van twijfelachtige vragen lanceerde met een dito overvloed van speculatieve antwoorden, maar vooral de indruk wekte dat de recente geschiedenis en de beelden van de holocaust, die in ons netvlies zijn gebrand (en nog maar een begin zijn van Gods oordeel!) hem er kennelijk niet van hebben kunnen overtuigen dat God, die niet alleen Liefde, maar óók Licht is, zijn Woord houdt. Dit vind ik ongelooflijk triest.
Wat mij betreft ik houd me liever aan Salomo’s wijze woorden uit Spreuken 3:5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
En wacht je er voor te vallen in de strik waarin Salomo zelf(s) viel, toen hij er blijk van gaf de grillen van zijn eigen vrouw te volgen i.p.v. zijn eigen advies!
wacht u voor de hond!

Sonntag, 5. April 2020 - 18:23 Uhr
Een plaats van vernachten.


Een plaats van vernachten

Of wij 's nachts al tranen wenen,
als de morgen is verschenen,
zijn zij parelsinn het licit
van des Heilands aangezicht.

Leer ons, Vader, U verbeiden,
volgen, waar U ons wilt leiden
,steunen op uw trouw en macht,
psalmen zingen in de nacht.

De 'nacht' heeft in de Schrift vaak een negatieve betekenis. Het is dan een periode van geestelijke duisternis in het leven van een gelovige. Zulke duisternis kan het gevolg zijn van eigen falen, maar het kan ook een duisternis zijn waarin je gedompeld wordt door wat anderen je aandoen, en dat betekent uiteindelijk: door wat de Heer Zelf aan beproeving in je leven toelaat (vgl. Ps.17:3). Ik denk daarbij aan enkele plaatsen in de Psalmen die een bijzondere troost voor mij zijn, en dan vooral 91:1: 'Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.'
De nacht kan donker en gevaarlijk zijn, een tijd van angst en slapeloosheid, van bange dromen. Het kleine kind dat niet slapen kan of naar gedroomd heeft, staart angstig in de duisternis en vlucht ineens naar de slaapkamer van de ouders om bescherming te zoeken. Er is ook voor de gelovige zo'n veilige plaats: de schuilplaats van de Allerhoogste, dat is de 'schaduw' van de Almachtige. Dat wit zeggen: de schaduw van zijn vleugelen, want vs.4 zegt: 'onder zijn vleugelen vindt gij een toeviucht.'Daar voelt de gelovige zich als het kuikentje, dat veilig onder de vleugels van zijn moeder (vgl. Luk.13:34) de donkere nacht doorbrengt. Daar vindt hij bescherming (Ps.17:8; 57:2), daar genet hij Gods goedheid (36:8) en kan hij jubelen (63:8).
Zo wordt de bange nacht juist een periode van diepe geloofsondervinding: '... zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren' (16:7). 'Des nachts gedenk ik uw naam, o Here, en onderhoud ik uw wet' (119:55). Als de Here met mij is, 'is de nacht een licht om mij heen... de nacht licht als de dag' (139:11v.). Dan kan de eenzame, sombere nacht zelfs een tijd van aanbidding worden: 'Het is goed de Here te ]oven... in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten' (92:2v.). 'Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis des Heren staat' (134:1).
Beste lezer, laten deze woorden van de psalmdichter u tot troost mogen zijn als u juist op dit moment een donkere periode in uw leven doormaakt. Mag het u vergaan als de Heer Zelf, tot Wie in diezelfde Ps.91 gezegd wordt: 'De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen' (vs. 9v.), en van Wie God zegt: 'Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent’ (vs.14).

Ältere Beiträge

Anmelden