Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Montag, 17. Februar 2020 - 17:21 Uhr
surprises

Voordat ik leerplichtig werd ging ik al naar de school van ‘Gods Koninkrijk’ ( In Mattheus 13:52 wordt zo’n mens een Schriftgeleerde genoemd). Maar zo oud kun je niet worden of je blijft je leven lang verbazen over de schatten die in Gods Woord telkens weer opnieuw oplichten en zich voordoen als surprises, nieuw ontdekte waarheden! (waarschijnlijk het effect van ‘van dag tot dag vernieuwd worden wanneer de uitwendige mens verdorven wordt?). Je voelt je dan telkens weer als een ‘Heer des huizes’ die uit ‘zijn schat’ weer nieuwe en oude dingen voortbrengt ’ Dat heeft niets te maken met de bedrevenheid van de huismeester, maar alles met de werkzaamheid van de Heilige Geest. En ja, dat wil je niet voor jezelf houden, want wat is er vreugdevoller dan ‘rijke buit’ met anderen te delen? Zo werden we afgelopen zondag bepaald bij het feit dat wij in Christus geheiligd zijn. God heeft zijn heiligheid met ons gedeeld. Onvoorstelbaar! Ongelooflijk, maar waar. Maar er is nog veel meer. Romeinen 8 leert, dat God ons heeft gekend, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt!
Op de Bijbelstand vroeg een katholieke bezoekster of ik ook Heiligen Boeken in de collectie had. Het spijt me mevrouw: Nee! ‘Maar’, vroeg ik haar:’ hebt u wel eens een heilige in levende lijve gezien? Toen zij, zoals te verwachten was ‘nee ‘ antwoordde, nodigde ik haar uit mij in dit geval maar eens goed aan te kijken en kon ik haar het evangelie uitleggen aan de hand van Romeinen 8.
Heilig dus! Maar ook nu al verheerlijkt, namelijk met de heerlijkheid van Jezus Christus die Hij als mens van God ontving als antwoord op het werk dat hij tot eer van God (Joh 17:22)
Duizenden redenen om dankbaar te zijn. Laten we maar erkennen dat we daar geen woorden voor kunnen bedenken, behalve die uit Rom.8 vanaf vers 31: Wat zullen wij dan hierop zeggen etc. etc.
De vraag blijft of de woorden van Rom. 8:31-39 toereikend zijn. Nee dus!
Voor zoveel liefde zijn geen woorden meer!!!

Montag, 28. Oktober 2019 - 11:39 Uhr
Meeleven en bidden

Meeleven en meebidden Bijbelstandacties
Je kunt op de valreep nog mooi meedoen. 13 November begint de 55 plus beurs in Zwolle en daarna volgen er nog meer. Al was het alleen maar door mee te bidden en via de e-mail waarin de ervaringen op de bijbelstand van elke dag zullen worden meegedeeld, mee te leven en mee te bidden.
Alleen al het kennis nemen via de mails waarin boeiende gesprekken worden weergegeven, maakt je blij omdat je ziet hoe God ook vandaag nog zondaren zoekt en daarbij heel gewone huis-tuin-en keukenmensen - zoals bij wijze van spreken jouw buurman of buurvrouw die naast je woont - gebruikt om mensen te te bereiken met het bevrijdende evangelie.
Wanneer je die mails leest, loop je wel het gevaar dat je jaloers wordt op de medewerkers van de Bijbelstand, omdat je dat zelf ook wel graag zo zou willen doen of kunnen.
Nou, dan kan ik je geruststellen, die mogelijkheid bestaat echt. En het is de moeite waard om in ieder geval er vrijblijvend kennis van te nemen. Ik ken legio mensen die aanvankelijk dachten: nee, dat is niks voor mij, maar nu enthousiaste medewerkers zijn.
Hierbij nodig ik iedereen die de Heer Jezus liefheeft en Hem ook een ander gunt, uit om zich op te geven en deze mails te ontvangen om kennis te nemen van de interessante gesprekken die met verschillende bezoekers worden gehouden.
Je kunt je aanmelden voor de maillist
Dat kan via deze link: https://bijbelstand.nl/wat-jij-kunt-doen/bidden/
Of door een mailtje naar emkedejager@gmail.com. te sturen.

Samstag, 25. Mai 2019 - 10:57 Uhr
ALZO LIEF

Aan iemands lippen hangen,
Dat maak je mee in de woorddienst wanneer degene die voorgaat ‘woorden van God’ spreekt. Dan vindt mijn hart, zoals de statenvertaling zegt in psalm 45:2 “ een goede reden en zeg ik mijn gedichten van een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort op Uw lippen”. En … ten slotte vind je geen woorden meer!;
Op zulke momenten ervaar je m.i. iets van de essentie van Johannes 3:16. Een vers dat ieder christen uit het hoofd kent, maar nauwelijks weet te beschrijven vanwege de diepgang ervan. Ik waag een poging. De andere evangelisten – en ook apostel Paulus – vertellen ons hoe een zondaar in de hemel kan komen, maar Johannes leert ons hoe de hemel (vandaag) in het hart van de zondaar komt!
Zijn eerste brief besluit Johannes met: ‘” 0Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.”
Ja, mijn leven lang ken ik Jezus al. Hijzelf heeft mij, toen ik nog een kind was, en er haast niets van begreep, het verstand gegeven om Jezus, als de Waarachtige Waarheid te (er)kennen. Dus: vanaf dat ogenblik ben ik in de Waarachtige, namelijk in de Zoon van de Waarachtige, Jezus Christus, die Zelf de Waarachtige God is en het eeuwige leven. Hier vind je de meest uitgebreide betekenis van het woord dat Johannes in zijn evangelie hoofdstuk 3:16 schreef. Een vers dat iedere christen wel kent, maar probeer eens de betekenis van dit ene vers te doorgronden en het begint je te duizelen. Moeilijk uit te leggen!
In Johannes hoofdstuk 17:2 schrijft Johannes in zijn evangelie:2zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
En in zijn brief voegt Johannes er nog aan toe dat de enige waarachtige God identiek is met Christus Jezus Zelf!
De vraag bij Joh.3:16 is dus; wat is nu dat cadeau: eeuwig leven? In ieder geval spreekt hij hier niet meer over de Zoon des mensen die verhoogd moet worden of over verzoening, Verzoening moest er noodzakelijk aan voorafgaan! Dat zijn - om het met een economische term uit te drukken – de noodzakelijke inintiele kosten om Gods plan überhaupt te kunnen realiseren. Gods diepste liefdesverlangen betreft niet verzoening, maar een intieme relatie met de mens die Hij geschapen had naar zijn beeld en gelijkenis en Hem nu de rug toegekeerd heeft… Daaraan moest verzoening noodzakelijk aan voorafgaan!

Wat is Eeuwig Leven?
Eeuwig leven is meer dan leven zonder eind. Het heeft niet alleen een kwantitatieve, maar veeleer een kwalitatieve betekenis. Het leven van een Assepoester of het leven als een Prins is onvergelijkbaar, zoals er ook een groot verschil is tussen kennen en kennen. We kennen allemaal Koning Alexander, maar niemand kent hem zoals Maxima. Zij kent hem door en door, Dat is een intieme relatie! Zoiets staat God voor ogen! De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel voorkomt is in Genesis 4 :1 Adam kende Eva staat er letterlijk maar is vertaald met had gemeenschap met Eva. Iedereen begrijpt dat dit kennen van een heel bijzondere kwaliteit is, uniek in zijn intiemste betekenis. Die twee zullen één vlees zijn zegt Gen.2.
En wanneer we nu terug gaan naar Joh. 17 en vers 22 lezen, begrijpt u meteen wat God en Christus al van voor de grondlegging van de wereld precies voor ogen stond: een innige verbondenheid met de Vader en de Zoom en de mens die een zondaar en vijand van God was geworden!
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

In alle opzichten deelgenoten van Gods persoonlijke heerlijkheid en die van Christus, zonder ook maar enige beperking. Dus oneindig veel meer dan alleen verlost van het oordeel en het verderf door Christus’ verzoeningswerk: genade op genade – op genade in het oneindige.

Kent u een intiemere relatie dan die van God de Vader met zijn Zoon Jezus Christus​​? Of die tussen man en vrouw, Vader en zoon, moeder en dochter?

Ik niet! Vandaar dat mijn hart wanneer ik dait bedenk altijd een goede reden tot dankbaarheid heeft, een bron die alijd onde handbereik is
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. (2 Korinthe 4:17)

Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. (2 Korinthe 4:14)
Het ouderwetse woord Alzo lief in Joh 3:16 is wat mij betreft onvervangbaar! Het zegt meer dan ik uit kan leggen!

Montag, 6. Mai 2019 - 15:23 Uhr
Bevrijding/Gemmekers kleindochter, Jan Mulder en eeuwig leven

Iets over God, Gemmekers kleindochter, Jan Mulder en eeuwig leven

Het zal je grootvader maar wezen! 80000 joden op beestachtige wijze naar de gaskamer sturen. Bevrijding vieren betekend vooral huiveren van wat er aan voorafging. Voor Gemmekes kleindochter zal het een levenslange nachtmerrie en kwelling blijven die aan haar ziel blijft knagen tenzij ze in staat is het haar grootvader te vergeven. Tot zolang zal zij wroeging en pijn voelen over wat – niet zijzelf – maar wat haar grootvader deed. Zij lijdt aan de zonde van haar opa! Dat heeft op zich al iets weg van de hel die haar opa wacht! Die zag kans de aardse rechters te misleiden, maar de dood brengt hem onverbiddelijk voor de troon van God. Dan ontmoet hij niet de God die liefde is, maar die is ook de God van de wraak:
Ga weg van mij vervloekte, in het eeuwige vuur, de echte hel, die bereid is voor de satan en zijn buit!

Jammer voor Gemmeker. Dat was absoluut niet nodig geweest, als hij het fantastische aanbod van God maar niet had geweigerd. Ook in zijn tijd werd Gods bede zich met Hem te verzoenen gehoord, maar hij koos voor Hitler. Terwijl hij kon weten dat het loon van de zonde de dood is maar de genadegave van God het eeuwig leven. Wie ‘nee’ zegt, krijgt ook ‘nee’

Vrede
De kwaliteit van het leven bestaat voornamelijke uit de vrede die we innerlijk ervaren. Tevredenheid, ook in ramp en tegenspoed, is een groot en belangrijk, maar ook schaars bezit. Gemmeker zocht het bij Hitler, zijn kleindochter snakt er naar, maar lijdt intussen en Jan Mulder’s hart verlangt hevig naar het eeuwige leven, en wie niet? Ieder mens toch! Voor de Gemmekers, de Mulders en voor iedereen is er goed nieuws. Van dat wat de wereld en geen mens u kan geven, rust het monopoly uitsluitend bij God, uw eigen Schepper. Ook al negeert u Hem, vervloekt u Hem, laat u Hem als ongewenst bezoek voor de deur staan, Hij bidt U: laat je met Mij verzoenen! Zo is God!

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
De burgemeester van Amsterdam sprak bij de dodenherdenking de woorden ‘ónze bevrijding is omzoomd met lijden.’
Dat klopt en is voor iedereen duidelijk en aanvaardbaar. Het lijden is samengebracht in duizenden filmbeelden. Zij veroorzaken bij menigeen beklemmende huiver en nachtmerries, maar realiseer u wel dat dit scenario ook uw toekomstbeeld is wanneer u Gods uitgestoken hand afwijst. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God, die wraak zal nemen in een rechtvaardig oordeel.
U vraagt zich af of dat te rijmen is met een God die van zichzelf getuigt dat Hij Liefde is? en hoe Hij daarmee omgaat?
Ook dat heeft Hij bekent gemaakt in Psalm 73:18 vv.

Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen,
Gij doet hen instorten tot puin.
Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting,
zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen;
gelijk een droom na het ontwaken, o Here,
versmaadt Gij, als Gij opwaakt, hun beeld.

Zo, en niet anders zal het zijn. Zoals uzelf zou reageren op uw nachtmerries. Gewoon van je voorhoofd wegvegen en verder gaan!

Er is wel haast bij, de tijd vliegt!
.

Sonntag, 7. April 2019 - 12:48 Uhr
De terreur van leergeschillen

Als niet-gereformeerde broeder ben ik helaas een ervaringsdeskundige in het hanteren van vastomlijnde leergeschillen en de bijkomende rol van zelfkennis of eigendunk. Je leert in zo’n situatie vooral jezelf kennen. En geloof me, dat dat de meest onaangename kennismaking is. De gevolgen die ik hiervan gezien heb zijn hartverscheurend! Om die reden trek ik mij de crisis in de Christelijke Gereformeerde Kerken aan en reageer ik met instemming op het pleidooi van Jan Mudde. Gods Woord is inderdaad de Waarheid, maar Gods oordelen en wegen zijn ondoorgrondelijk, zoals je dat in de Bijbel kunt lezen. Neem nu als voorbeeld het bijbelboek Ruth. Met onze rechtlijnigheid lopen we daar muurvast. Een Moabitische mocht de grenzen van Israël tot in het tiende geslacht niet passeren en tot je verbazing lees je in Matteüs 1, dat Ruth, deze Moabitische, nota bene in het geslachtsregister staat en dat kon alleen plaatsvinden omdat Gods genade en liefde heel ver uitsteeg boven zijn geboden en voorschriften die Hij aan Israël gaf.

Zo zijn er meer voorbeelden in de Bijbel te vinden. En dan heb ik nog niets gezegd over de eerste stamvader van het geslacht waaruit de Heiland werd geboren: Juda, de hoerenloper. Tja, probeer daarvoor maar eens een bijbelse rechtvaardiging te vinden. Hoe kan God zoiets verzinnen? Dat is liefde, die Hij ook heeft uitgestort in uw en mijn hart. Hij heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn Goddelijke natuur door ons te verzegelen met de Geest der Waarheid. Dat moet teruggevonden kunnen worden in onze besluiten. Om die Waarheid moet het gaan. Ook bij leergeschillen. <

Tags

ltere Beitrge

Anmelden