Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Sonntag, 28. Februar 2021 - 20:46 Uhr
Eyeopener of eyecloser

Vandaag lag Jaap Dielemans eyeopener in mijn brievenbus. Echt om kippenvel van te krijgen!
Vooral kippenvel omdat ik vanmorgen nog in Openbaring 22 las wat voor een hoge prijs je moet betalen wanneer je iets toevoegt of afdoet aan de woorden van de profetie van dit boek:
Wie iets toevoegt: hem zal God de plagen toevoegen die in dit boek geschreven staan en wie er van afdoet, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens!
Dat betekent in ieder geval dat je zorgvuldig en gewetensvol moet omgaan met het profetisch woord.Het gaat om je eigen ziel en zaligheid. En … God laat niet met zich spotten!
Ik twijfel niet aan Dielemans nobele bedoelingen, maar de uitwerking daarvan lijkt mij catastrofaal. Ook Petrus had goede bedoelingen toen hij als reactie op Jezus’ mededeling dat hij overgeleverd zou worden aan zijn vijanden, tegen hem zei: ‘dat zal u geenszins geschieden Heer’, maar Jezus antwoord ‘satan ga weg achter mij’, loog er niet om! Met goede bedoelingen en foute uitwerkingen kun je veel kwijtraken en kapotmaken dus!
Maar in Eyeopener combineert Dieleman het evangelie, met zijn eigen profetische visie, die doorspekt is van complottheorieën en roept hij mensen op zich niet te laten inenten tegen het coronavirus.
Met een dergelijke oproep, maakt hij zich wel verantwoordelijk voor eventuele slachtoffers die getroffen zullen worden door dit moorddadig virus.
Al maanden voordat hij deze folder uitbracht werd hij door verschillenden er op gewezen, dat zijn profetische visie onbijbels is en doorspekt met toe gevoegde complottheorieën.
Om deze reden kun je rustig stellen dat het evangelie dat in deze folder doorklinkt beslist geen evangelie is. Eerder anti-evangelisch!
Je kunt alleen maar hopen en bidden dat Jaap Dielemans ogen geopend zullen worden voor zijn dwaling en zich hiervan bekeerd en dat de schade die zijn boodschap toebrengt aan het christelijk getuigenis en het evangelie, beperkt zal blijven.
Wat wij vandaag nodig hebben vinden we in Efeze 1:17 en 18: de Geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van ons verstand om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van deheerlijkheid ivan Zijn erfenis in de heiligen.

Sonntag, 17. Januar 2021 - 09:09 Uhr
The American Dream

VAN AMERICAN DREAM TOT NACHTMERRIE
Twee trouwe gezworen republikeinse vrienden, Donald en Mike, wrijven zich vandaag de ogen uit nu hun droom in duigen uiteen valt. Minstens 4 jaar werkten zij gebroederlijk aan dezelfde droom. Maar nu pas blijkt dat het fundament waarop zij hun dromen trachten te realiseren geen stand houdt. De oorzaak daarvan is, dat de realiteit in Amerika eigenlijk al vanaf de start eind 18e eeuw slechts in schijn een klein beetje op die droom heeft geleken en de segregatie, het cultuurverschil tussen blank en zwart, arm en rijk, sinds het einde van de achttiende eeuw alleen maar toe- in plaats van afgenomen is ondanks hun nobele idealen.
Het politieke verschil tussen republikeinen en democraten heeft oorspronkelijk niets uit te staan met christelijke politiek. Een republikein is: rechts, conservatief, pro life. Een democraat is: links, progressief en pro choice. En christenen zitten in beide partijen. Het echte probleem lijkt mij, dat politieke (ideële) partijprogramma punten (in dit geval ‘pro life contra pro choise&rsquo veel oprechte christenen in de armen van Trump hebben gedreven. Dat moet voor hen de reden zijn geweest hem door dik en dun te volgen. In de eerste plaats geldt dat m.i. voor de diepgelovige vice president Mike Pence, Trumps runningmate, wiens geloof eerst zegevierde toen Trump hem bedreigde en vervloekte omdat hij weigerde de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Dit was voor Mike Pence kennelijk een brug te ver omdat hij “zo helpe mij God” had gezworen.
Dankjewel broeder Mike voor dit moedig getuigenis!
Het is voor ieder christen een leerzame les te bedenken dat we ontzettend kwetsbaar en soms spontaan verkeerde keuzes maken.
Hoe verontrustend is het, dat ook vandaag - nu e.e.a. uit Amerika bekend is geworden - te zien, dat er onder christenen ,ook in Nederland, nog steeds fanatieke Trump fans zijn. Zij zouden niet moeten nalaten eens bij Mike Pence te informeren hoe hij er nú tegen aankijkt.

Ik geef toe weinig verstand te hebben van politiek, maar misschien is het een goed idee om Martin Luther Kings I have a dream nog eens weer leven in te blazen ter vervanging van de roemloos gesneuvelde American dream?

Montag, 14. Dezember 2020 - 17:18 Uhr
Een voor iedereen beschikbaar afdoend vaccin waartegen elk virus het af zal leggen

LICHT
( een afdoend vaccin tegen elke besmettelijke virus)


Bewonderingswaardig kalm en beheerst borg de handlijnkundige met wie ik lang geleden op de Bijbelstand in de Houtrusthallen sprak, zijn 25 guldenbiljet weer in zijn portefeuille, nadat ik zijn vraag waarom hij zich zo erg geïrriteerd en opgewonden had gevoeld toen ik hem het evangelie uitlegde, had beantwoord. In plaats hem mijn antwoord te geven, gaf ik hem Paulus’ antwoord uit 2Korinthe 4:4,5 en 6 met de toevoeging, dat zijn irritatie te wijten zou kunnen zijn aan zijn weerstand en weigering het evangelie te aanvaarden! Daarop pakte hij zijn portefeuille uit zijn binnenzak, haalde er een briefje van fl.25 uit en bood me die aan als blijk van zijn waardering voor de vriendelijke wijze waarop ik hem te woord had gestaan , zei hij.
Nee, het evangelie is gratis.’ Om niet’ wordt een mens gerechtvaardigd door geloof en gemade. Het is Gods gave aan een van nature tegenstrevende zondaar , die de duisternis verkiest boven het licht.
In onze tijd waarin het donker elke dag nog toeneemt, net als de corona, zoekt iedereen naar een lichtpuntje. Daarom is het (voor mij althans) meer dan verbazingwekkend, het wantrouwen te zien dat velen tegen het vaccin hebben, dat mogelijk al in januari beschikbaar is. Al kan ik er wel wat begrip voor hebben, ik blijf het absurd vinden
Zodoende kwam die handlijnkundige uit den Haag in mijn herinnering terug
Zoals jij in het diepst van je hart hunkert naar verlichting in jouw situatie, zo hunkert God, die in den beginne bij de schepping scheiding maakte tussen licht en duisternis, ernaar, zijn licht in jouw hart te laten schijnen. En om dat voor jou werkelijkheid te maken is slechts een simpel gebaar van jouw kant nodig: de deur van jouw hart heel voorzichtig op een kiertje te zetten om een glimp te kunnen opvangen van (zoals 2 Korinthe 4:6 het zegt) het licht dat wil schijnen in je hart om je te verlichten met de kennis van Gods luister, die afstraalt van het aangezicht van Christus!
Dat licht straalt al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart. Dat is een levenslang innerlijk ervaren licht, dat naarmate de omstandigheden verdonkeren en versomberen, met steeds meer kracht en helderheid gaat schijnen. Óók en vooral in coronatijd!. Totdat de poort naar Gods vaderhuis wijd opengaat!
Ik wens jou alvast gezegende kerstdagen en een dito nieiwjaar,

Montag, 9. November 2020 - 14:59 Uhr
NALATEN


Paulus zou het vandaag geschreven kunnen hebben!;
Verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.
Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, ( 2Thess.2:1,2)
Eerlijk gezegd: ik heb me de laatste tijd nogal geërgerd. Niet alleen ongelovigen, maar zelfs christenen moedigen hun broers en zussen aan te protesteren tegen de coronamaatregelen, omdat we God meer moeten gehoorzamen dan mensen. Zij beroepen zich dan zelfs ook nog - in alle ernst - op Gods Woord en verwijzen naar de profetieën om hun gelijk te claimen!
Wee de wereld van de ergernissen zegt de Heer in Mattheus 18:7 en vervolgens leert hij ons hoe we daarmee om moeten gaan om te leren dit na te laten. Dat is best een pittige opgave!
Een beetje ‘gezond verstand’ moet je, zelfs vandaag nog - evenals de Griekse wijsgeer Diogenes - met een lampje zoeken!
Wanneer Paulus zijn leerling Titus instructies geeft zegt hij in Titus 2:1, nadat hij gewezen heeft op de leugenachtige Kretenzen die hun verstand en geweten bezoedeld hebben: Maar jij, spreek wat de gezonde leer past! En even later: opdat het woord van God niet gelasterd wordt, betoon je in alles een voorbeeld van goede werken, in de leer onvervalstheid, eerbaarheid, een gezond onaanvechtbaar woord, opdat de tegenstander beschaamd wordt. Wanneer wij daarin falen, heeft dat automatisch tot gevolg dat Gods Woord dus gelaster wordt! (vergelijk ook het 13e van de Romeinenbrief van Paulus)
Ondanks de stormachtige ontwikkelingen van de 20 eeuwen, die sinds Paulus schrijven zijn verlopen, leven wij nog altijd in dezelfde profetische tijdsperiode, waarvan Paulus stelt dat zijn lezers die kennen, met de woorden: ‘ de nacht is ver gevorderd en de dag ( van de Heer) is nabij! En omdat die dag zeer nabij is (en dus nog niet gekomen!), is het hoog tijd om uit de slaap te ontwaken en de wapenen van het licht aan te doen!
In onze dagen zien we steeds duidelijker de schaduwen van de komende antichrist zich manifesteren, maar méér is het ook écht niet. Is zelfs uitgesloten! 2Thessalonicenzen 2:2 e.v.v. is daar glashelder over. Zolang de Weerhouder nog in de wereld is (onverschillig of dat de Heilige Geest, de gemeente van God, of een hemelse legermacht of engel is) de antichrist heeft geen schijn van kans, t o t d a t de ‘Weerhouder’ het aards toneel heeft verlaten, en mét de Weerhouder dus óók de gemeente is opgenomen in heerlijkheid.
En tot op dat ogenblik heeft de gemeente de taak om te schijnen als lichtende sterren in een van duisternis zwangere wereld, temidden van een krom en verdraaid geslacht! En daarin passen geen oproepen, laat staan protestacties om de coronamaatregelen van onze regering te ondergraven, In tegendeel!
Petrus schrijft in zijn 2e brief hfst.3 vers 11: “Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast.”
Hoe wij “Die Dag” kunnen verhaasten? Door een heilige en Godvruchtige wandel! En laat dat nu precies het tegenovergestelde zijn dan het oproepen en organiseren van protestacties tegenover de machten die volgens Romeinen 13 door God zelf zijn aangesteld!
Zo kunt u nu eenvoudig helemaal zelf beslissen welke van deze twee mogelijkheden u maar beter kunt nalaten! Uw keus is dus evengoed een keus tussen het lasteren van Gods Woord of de verheerlijking van God en zijn Christus!

Freitag, 25. September 2020 - 18:14 Uhr
KIJKEN DOOR EEN KOKER

Hieronder Citaat Ned.Dagblad opinie 24-9-’20 dat ik met instemming las.
Een lezenswaardig artikel
‘ik doe wat ik haat’
Hoe kan de taal van het christelijk geloof ons verder helpen? In zijn bestseller De meeste mensen deugen zegt Rutger Bregman dat mensen ‘verstrikt raken in hun pogingen om goed te zijn’. Dat lijkt vreemd genoeg op wat de apostel Paulus betoogt wanneer hij in de brief aan de Romeinen schrijft: ‘Ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat.’ We zijn als mensen aangelegd op het goede, we verlangen ernaar, dat is waartoe wij geschapen zijn. Ons probleem is echter dat we niet zijn waartoe we geroepen en geschapen zijn. Dat is de realiteit van de zonde, die in deze gevallen wereld als een web is waarin we gevangen zitten.
Verschillende docenten die wij gesproken hebben zeggen grote behoefte te hebben aan een pedagogisch-theologisch kader om zorgvuldig en realistisch over het kwaad in de mens te spreken, juist ook in het onderwijs. Zou het kunnen zijn dat ze gewoon behoefte hebben aan de christelijke leer? Die biedt met haar taal van de zonde een opening om met zowel het kwaad dat ons overkomt als het kwaad dat we doen goed om te gaan. Het hoeft niet weggeduwd te worden en ook niet koste wat kost opgelost, om maar mee te blijven rennen in de succesmaatschappij. We kunnen het in ieder geval aan het licht brengen om zo onszelf en elkaar met de mildheid van Gods genade in Christus te blijven zien.
Dat blijft overeind staan en geeft rust, ook wanneer onze prinsen en prinsessen gewoon middelmatige mensen blijken te zijn zoals wijzelf, ook wanneer het leven tegenvalt, en zelfs wanneer je zelf tegen blijkt te vallen.
Einde citaat.
Als meelezer op ‘vergadering jeugd van voor 1960’ wil ik toch nog graag een paar persoonlijke ervaringen met jullie delen Dat do e ik dan maar via de blog van mijn website.
Wat er tot nu toe gedeeld is, zowel de positieve als de negatieve ervaringen, is voor mij niets nieuws, beide herken en erken ik. Ongetwijfeld hebben allen vanaf het ontstaan van de vergaderingen te maken gehad met dit fenomeen. Als één van de drie kinderen van een weduwe heb ik daar, ver voor jullie geboren waren al iets van meegekregen. Maar tussen al die kokerkijkers ontdekte ik ook toen evengoed broers en zussen die door diezelfde koker kijkend, hun blik vooral (en alleen?) op Jezus richten en mij sterkten in mijn kinderlijk geloof dat ik bij Jezus moest zijn en blijven.
Nog flaneren er dagelijks flarden regels uit ‘Geestelijke Liederen’ door mijn hoofd en Bijbelverzen zoals: Zij zagen niemand als Jezus alleen; Laten wij zien op Jezus, de overste Leidsman; Wij heffen ’t oog tot U omhoog; Als mijn oog op Jezus ziet, wankel en versaag ik niet! etc. etc. Deze zichtrichting elimineert elke tunnel- en is tegen elke kokervisie bestand in een wereld die niet verder kijkt dan de neus lang is. Het is zelfs bestand tegen een heel leger facebook-koker-kijkers, nepnieuws en complottheorieën! JEZUS ALLEEN! En in de honderden gesprekken die ik met vreemden mocht hebben ontmoette ik tientallen broers en zussen uit verschillende christelijke denominaties die onze Heiland om precies dezelfde reden als ik, van harte liefhebben!
Natuurlijk heb. ik e.e.a zelf ook moeizaam moeten leren inzien. In mijn herinnering begon dat pas na 1967 toen we uit Enschede vertrokken naar Dieren. Andere omgeving, andere mensen, andere broers en zussen met weer andere kokers en tunnels. Best heel erg lastig. Van jongs af aan had ik geleerd mij aan te passen, maar dat werd steeds moeilijker. Totdat ik mij ging afvragen aan wiens verwachtingen ik wenste te voldoen: aan de broers en zussen of aan de wensen van de Heer. Die keus was niet moeilijk, maar de gevolgen waren niet mals! Daarover zou ik een boek kunnen schrijven, maar doe ik niet. Ik wil alleen graag kwijt, dat wanneer sommige broeders je laten vallen, dit in geen enkel opzicht op weegt tegen de ervaring dat de Heer Jezus jou dan persoonlijk opvangt! Het voldoen aan de wil van de Heer levert aan de ene kant voortdurend kritiek op van sommige broeders en zusters (denk alleen maar aan Paulus!), maar anderzijds ook veel moed en energie om door te gaan op de weg die je met de Heer bent ingeslagen. Kritiek is niet te voorkomen en vraagt om geduldige verdraagzaamheid van beide kanten. Maar bij de Heer is dat overvloedig in voorraad en Hij deelt daarvan graag uit! Ja, Hij geeft méér genade !
Mijn gebed en wens voor jullie allemaal is:
Door één blik op het kruis, is er leven en heil.
Is er leven voor u en voor mij!
Zie, zie, zie en leef! (vroeger op de zondagschool geleerd!)
Spurgeon’s hart werd, volgens eigen zeggen, geraakt door een eenvoudige schoen- of kleermaker die, toen door weersomstandigheden de predikant niet kwam opdagen, de kansel beklom en aan het eind van zijn betoog, eindigde met het citeren van Jesaja 45 :22 uit de oude King James en met indringende stem riep, zoals alleen een methodist dat kan: Zie,zie,zie, dit is alles! Zie op Jezus en wordt behouden. Zo stak dat eenvoudig methodisten ambachtsmannen-kaarsje een groot ontzagwekkend licht aan die duizenden mensen tot eeuwig heil werd.
WANDEL IN HET LICHT MET jEZUS

Ältere Beiträge

Anmelden