Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Mittwoch, 24. März 2021 - 15:49 Uhr
Medestrijders in de gebeden gevraagd: corona virus veroorzaakt als bijwerking dreigende broederstrijd!

Het is vrij eenvoudig te constateren dat mensen die als bijbelgetrouwe medegelovigen bekendheid genieten en opkomen voor de rechten van God en Christus, op facebook lijnrecht tegenover elkaar staan. Naar mijn idee hebben velen de ernst en consequenties daarvan niet in de gaten. Velen van hen hebben al meer dan 365 dagen lang als hoofdmenu op hun dagelijkse berichtenkost de coronaperikelen als hoofdgerecht opgediend. Helaas verschillen de smaken hemelsbreed van elkaar. Wat de een kwaad heet, heet de ander goed, de één als licht aandient, dient de ander aan als duisternis, de een als zoet de ander als bitter. Opvattingen onderbouwt ieder met Bijbelsteksten. Uitgebreid uitleg moeten hun opvattingen kracht bij zetten.
Over de smaak valt niet te twisten weten we, maar dat neemt niet weg dat je je goede smaak kunt kwijtraken en je rapen gaar worden zodat jezelf bij de gebakken peren neer komt te zitten. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle!
Uiteraard worden de profeten veelvuldig opgevoerd bij hun bewijsvoeringen. Des te verbazender is het, dat ze al strijdend het woord en de waarschuwing van Jesaja 5:20,21 uit het oog verliezen. Een waarschuwing die begint en eindigt met de woorden “Wee hun” die het kwade goed en het goede kwaad noemen; die duisternis voorstellen als licht en het licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun, die in eigen ogen wijs zijn en in eigen oordeel verstandig
Hun digitaal optreden in diverse fora ( toegankelijk voor de hele wereld) vormen broeinesten van nog meer verdeeldheid. Onverantwoord negeren zij wat Paulus aan Timotheus schreef: Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren. Die tot niets nut is, (ja) verderf brengt aan wie er naar horen. (2Tim2:14)
Mag ik jullie nog een voorstel doen?
De Schrift zegt niet alleen geeft acht op elkaar, maar allereerst geeft acht op jezelf en op de leer (1Tim.4:16.) Dus: eerst jij, dan pas de ander!
Wie eerst eerlijk naar binnen (naar zichzelf) heeft gekeken in het licht van wat de Schrift mij leert over mijn eigen willen en werken, zou je gezindheid t.o.v. de ander wel eens (drastisch?) kunnen veranderen. Ik wens jullie Gods zegen!

Sonntag, 28. Februar 2021 - 20:46 Uhr
Eyeopener of eyecloser

Vandaag lag Jaap Dielemans eyeopener in mijn brievenbus. Echt om kippenvel van te krijgen!
Vooral kippenvel omdat ik vanmorgen nog in Openbaring 22 las wat voor een hoge prijs je moet betalen wanneer je iets toevoegt of afdoet aan de woorden van de profetie van dit boek:
Wie iets toevoegt: hem zal God de plagen toevoegen die in dit boek geschreven staan en wie er van afdoet, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens!
Dat betekent in ieder geval dat je zorgvuldig en gewetensvol moet omgaan met het profetisch woord.Het gaat om je eigen ziel en zaligheid. En … God laat niet met zich spotten!
Ik twijfel niet aan Dielemans nobele bedoelingen, maar de uitwerking daarvan lijkt mij catastrofaal. Ook Petrus had goede bedoelingen toen hij als reactie op Jezus’ mededeling dat hij overgeleverd zou worden aan zijn vijanden, tegen hem zei: ‘dat zal u geenszins geschieden Heer’, maar Jezus antwoord ‘satan ga weg achter mij’, loog er niet om! Met goede bedoelingen en foute uitwerkingen kun je veel kwijtraken en kapotmaken dus!
Maar in Eyeopener combineert Dieleman het evangelie, met zijn eigen profetische visie, die doorspekt is van complottheorieën en roept hij mensen op zich niet te laten inenten tegen het coronavirus.
Met een dergelijke oproep, maakt hij zich wel verantwoordelijk voor eventuele slachtoffers die getroffen zullen worden door dit moorddadig virus.
Al maanden voordat hij deze folder uitbracht werd hij door verschillenden er op gewezen, dat zijn profetische visie onbijbels is en doorspekt met toe gevoegde complottheorieën.
Om deze reden kun je rustig stellen dat het evangelie dat in deze folder doorklinkt beslist geen evangelie is. Eerder anti-evangelisch!
Je kunt alleen maar hopen en bidden dat Jaap Dielemans ogen geopend zullen worden voor zijn dwaling en zich hiervan bekeerd en dat de schade die zijn boodschap toebrengt aan het christelijk getuigenis en het evangelie, beperkt zal blijven.
Wat wij vandaag nodig hebben vinden we in Efeze 1:17 en 18: de Geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van ons verstand om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van deheerlijkheid ivan Zijn erfenis in de heiligen.

Sonntag, 17. Januar 2021 - 09:09 Uhr
The American Dream

VAN AMERICAN DREAM TOT NACHTMERRIE
Twee trouwe gezworen republikeinse vrienden, Donald en Mike, wrijven zich vandaag de ogen uit nu hun droom in duigen uiteen valt. Minstens 4 jaar werkten zij gebroederlijk aan dezelfde droom. Maar nu pas blijkt dat het fundament waarop zij hun dromen trachten te realiseren geen stand houdt. De oorzaak daarvan is, dat de realiteit in Amerika eigenlijk al vanaf de start eind 18e eeuw slechts in schijn een klein beetje op die droom heeft geleken en de segregatie, het cultuurverschil tussen blank en zwart, arm en rijk, sinds het einde van de achttiende eeuw alleen maar toe- in plaats van afgenomen is ondanks hun nobele idealen.
Het politieke verschil tussen republikeinen en democraten heeft oorspronkelijk niets uit te staan met christelijke politiek. Een republikein is: rechts, conservatief, pro life. Een democraat is: links, progressief en pro choice. En christenen zitten in beide partijen. Het echte probleem lijkt mij, dat politieke (ideële) partijprogramma punten (in dit geval ‘pro life contra pro choise&rsquo veel oprechte christenen in de armen van Trump hebben gedreven. Dat moet voor hen de reden zijn geweest hem door dik en dun te volgen. In de eerste plaats geldt dat m.i. voor de diepgelovige vice president Mike Pence, Trumps runningmate, wiens geloof eerst zegevierde toen Trump hem bedreigde en vervloekte omdat hij weigerde de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Dit was voor Mike Pence kennelijk een brug te ver omdat hij “zo helpe mij God” had gezworen.
Dankjewel broeder Mike voor dit moedig getuigenis!
Het is voor ieder christen een leerzame les te bedenken dat we ontzettend kwetsbaar en soms spontaan verkeerde keuzes maken.
Hoe verontrustend is het, dat ook vandaag - nu e.e.a. uit Amerika bekend is geworden - te zien, dat er onder christenen ,ook in Nederland, nog steeds fanatieke Trump fans zijn. Zij zouden niet moeten nalaten eens bij Mike Pence te informeren hoe hij er nú tegen aankijkt.

Ik geef toe weinig verstand te hebben van politiek, maar misschien is het een goed idee om Martin Luther Kings I have a dream nog eens weer leven in te blazen ter vervanging van de roemloos gesneuvelde American dream?

Montag, 14. Dezember 2020 - 17:18 Uhr
Een voor iedereen beschikbaar afdoend vaccin waartegen elk virus het af zal leggen

LICHT
( een afdoend vaccin tegen elke besmettelijke virus)


Bewonderingswaardig kalm en beheerst borg de handlijnkundige met wie ik lang geleden op de Bijbelstand in de Houtrusthallen sprak, zijn 25 guldenbiljet weer in zijn portefeuille, nadat ik zijn vraag waarom hij zich zo erg geïrriteerd en opgewonden had gevoeld toen ik hem het evangelie uitlegde, had beantwoord. In plaats hem mijn antwoord te geven, gaf ik hem Paulus’ antwoord uit 2Korinthe 4:4,5 en 6 met de toevoeging, dat zijn irritatie te wijten zou kunnen zijn aan zijn weerstand en weigering het evangelie te aanvaarden! Daarop pakte hij zijn portefeuille uit zijn binnenzak, haalde er een briefje van fl.25 uit en bood me die aan als blijk van zijn waardering voor de vriendelijke wijze waarop ik hem te woord had gestaan , zei hij.
Nee, het evangelie is gratis.’ Om niet’ wordt een mens gerechtvaardigd door geloof en gemade. Het is Gods gave aan een van nature tegenstrevende zondaar , die de duisternis verkiest boven het licht.
In onze tijd waarin het donker elke dag nog toeneemt, net als de corona, zoekt iedereen naar een lichtpuntje. Daarom is het (voor mij althans) meer dan verbazingwekkend, het wantrouwen te zien dat velen tegen het vaccin hebben, dat mogelijk al in januari beschikbaar is. Al kan ik er wel wat begrip voor hebben, ik blijf het absurd vinden
Zodoende kwam die handlijnkundige uit den Haag in mijn herinnering terug
Zoals jij in het diepst van je hart hunkert naar verlichting in jouw situatie, zo hunkert God, die in den beginne bij de schepping scheiding maakte tussen licht en duisternis, ernaar, zijn licht in jouw hart te laten schijnen. En om dat voor jou werkelijkheid te maken is slechts een simpel gebaar van jouw kant nodig: de deur van jouw hart heel voorzichtig op een kiertje te zetten om een glimp te kunnen opvangen van (zoals 2 Korinthe 4:6 het zegt) het licht dat wil schijnen in je hart om je te verlichten met de kennis van Gods luister, die afstraalt van het aangezicht van Christus!
Dat licht straalt al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart. Dat is een levenslang innerlijk ervaren licht, dat naarmate de omstandigheden verdonkeren en versomberen, met steeds meer kracht en helderheid gaat schijnen. Óók en vooral in coronatijd!. Totdat de poort naar Gods vaderhuis wijd opengaat!
Ik wens jou alvast gezegende kerstdagen en een dito nieiwjaar,

Montag, 9. November 2020 - 14:59 Uhr
NALATEN


Paulus zou het vandaag geschreven kunnen hebben!;
Verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.
Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, ( 2Thess.2:1,2)
Eerlijk gezegd: ik heb me de laatste tijd nogal geërgerd. Niet alleen ongelovigen, maar zelfs christenen moedigen hun broers en zussen aan te protesteren tegen de coronamaatregelen, omdat we God meer moeten gehoorzamen dan mensen. Zij beroepen zich dan zelfs ook nog - in alle ernst - op Gods Woord en verwijzen naar de profetieën om hun gelijk te claimen!
Wee de wereld van de ergernissen zegt de Heer in Mattheus 18:7 en vervolgens leert hij ons hoe we daarmee om moeten gaan om te leren dit na te laten. Dat is best een pittige opgave!
Een beetje ‘gezond verstand’ moet je, zelfs vandaag nog - evenals de Griekse wijsgeer Diogenes - met een lampje zoeken!
Wanneer Paulus zijn leerling Titus instructies geeft zegt hij in Titus 2:1, nadat hij gewezen heeft op de leugenachtige Kretenzen die hun verstand en geweten bezoedeld hebben: Maar jij, spreek wat de gezonde leer past! En even later: opdat het woord van God niet gelasterd wordt, betoon je in alles een voorbeeld van goede werken, in de leer onvervalstheid, eerbaarheid, een gezond onaanvechtbaar woord, opdat de tegenstander beschaamd wordt. Wanneer wij daarin falen, heeft dat automatisch tot gevolg dat Gods Woord dus gelaster wordt! (vergelijk ook het 13e van de Romeinenbrief van Paulus)
Ondanks de stormachtige ontwikkelingen van de 20 eeuwen, die sinds Paulus schrijven zijn verlopen, leven wij nog altijd in dezelfde profetische tijdsperiode, waarvan Paulus stelt dat zijn lezers die kennen, met de woorden: ‘ de nacht is ver gevorderd en de dag ( van de Heer) is nabij! En omdat die dag zeer nabij is (en dus nog niet gekomen!), is het hoog tijd om uit de slaap te ontwaken en de wapenen van het licht aan te doen!
In onze dagen zien we steeds duidelijker de schaduwen van de komende antichrist zich manifesteren, maar méér is het ook écht niet. Is zelfs uitgesloten! 2Thessalonicenzen 2:2 e.v.v. is daar glashelder over. Zolang de Weerhouder nog in de wereld is (onverschillig of dat de Heilige Geest, de gemeente van God, of een hemelse legermacht of engel is) de antichrist heeft geen schijn van kans, t o t d a t de ‘Weerhouder’ het aards toneel heeft verlaten, en mét de Weerhouder dus óók de gemeente is opgenomen in heerlijkheid.
En tot op dat ogenblik heeft de gemeente de taak om te schijnen als lichtende sterren in een van duisternis zwangere wereld, temidden van een krom en verdraaid geslacht! En daarin passen geen oproepen, laat staan protestacties om de coronamaatregelen van onze regering te ondergraven, In tegendeel!
Petrus schrijft in zijn 2e brief hfst.3 vers 11: “Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast.”
Hoe wij “Die Dag” kunnen verhaasten? Door een heilige en Godvruchtige wandel! En laat dat nu precies het tegenovergestelde zijn dan het oproepen en organiseren van protestacties tegenover de machten die volgens Romeinen 13 door God zelf zijn aangesteld!
Zo kunt u nu eenvoudig helemaal zelf beslissen welke van deze twee mogelijkheden u maar beter kunt nalaten! Uw keus is dus evengoed een keus tussen het lasteren van Gods Woord of de verheerlijking van God en zijn Christus!

Ältere Beiträge

Anmelden