Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Samstag, 12. September 2020 - 15:53 Uhr
WACHT U VOOR DE HOND

WACHT U VOOR DE HOND

Sinds ik kennis nam van Rob Bell’s bestseller “En de Meeste van Deze is …Liefde! Begon er binnen in mij een hond onheilspellend te grommen. De uitspraak van een voorganger onder “de Broeders” die over dwalingen sprak, br. Witkam”, is daar debet aan: “Welke hond gaat niet blaffen wanneer zijn Baas wordt aangevallen”. Zei hij eens in een toespraak. Nu, door de jaren heen Bell’s opvattingen steeds meer veld winnen, ook onder oprechte gelovigen, kan ik die hond niet langer koest houden en laat ik hem toch maar even zijn gang gaan. Weliswaar gemuilkorfd. Hij bijt dus echt niet, blaft alleen maar! Ik houd het kort, want ik beperk mij tot gelovigen die de Schrift kennen en heel goed in staat zijn zelf de bijbehorende bijbelplaatsen te vinden, die mijn betoog onderschrijven.
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, bijna goddelijk! Hij blies zijn adem in de mens waardoor hij een levend wezen werd met een ziel en een lichaam. Zoals lichamelijke pijn ons waarschuwt voor levensbedrijvend gevaar, kan zieleangst ons waarschuwen voor geestelijk gevaar. En de zorg die ouders hebben voor hun kroost is van dezelfde aard als Gods zorg voor zijn zorg voor mens en dier. Immer zelfs de dieren ( op een sporadische uitzondering na) tonen dit!
Vanaf Genesis 2 dreigt God - als blijk van zijn zorgende liefde- al met de dood wanneer de mens zijn gebod niet zullen opvolgen. Hij herhaalt diezelfde dreigingen in elk bijbelboek op praktisch elke bladzijde van zijn Woord, t/m Openbaring 21. E.e.a. compleet met honderden praktische voorbeelden van de realiteit hiervan als onweerlegbare bewijzen. En in het boek Deuteronomium geeft Hij een profetische beschrijving van de holocaust-achtige gebeurtenissen die het volk zullen treffen wanneer ze zijn wetten zullen overtreden. Met maar één doel en maar één waarschuwing en het oprechte verlangen: o p d a t zij g e e n l u s t t o t h e t k w a d e zo u d e n h e b b e n!
Wat mij vooral opviel bij Rob Bell was dat hij niet alleen een overvloed van twijfelachtige vragen lanceerde met een dito overvloed van speculatieve antwoorden, maar vooral de indruk wekte dat de recente geschiedenis en de beelden van de holocaust, die in ons netvlies zijn gebrand (en nog maar een begin zijn van Gods oordeel!) hem er kennelijk niet van hebben kunnen overtuigen dat God, die niet alleen Liefde, maar óók Licht is, zijn Woord houdt. Dit vind ik ongelooflijk triest.
Wat mij betreft ik houd me liever aan Salomo’s wijze woorden uit Spreuken 3:5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
En wacht je er voor te vallen in de strik waarin Salomo zelf(s) viel, toen hij er blijk van gaf de grillen van zijn eigen vrouw te volgen i.p.v. zijn eigen advies!
wacht u voor de hond!

Sonntag, 5. April 2020 - 18:23 Uhr
Een plaats van vernachten.


Een plaats van vernachten

Of wij 's nachts al tranen wenen,
als de morgen is verschenen,
zijn zij parelsinn het licit
van des Heilands aangezicht.

Leer ons, Vader, U verbeiden,
volgen, waar U ons wilt leiden
,steunen op uw trouw en macht,
psalmen zingen in de nacht.

De 'nacht' heeft in de Schrift vaak een negatieve betekenis. Het is dan een periode van geestelijke duisternis in het leven van een gelovige. Zulke duisternis kan het gevolg zijn van eigen falen, maar het kan ook een duisternis zijn waarin je gedompeld wordt door wat anderen je aandoen, en dat betekent uiteindelijk: door wat de Heer Zelf aan beproeving in je leven toelaat (vgl. Ps.17:3). Ik denk daarbij aan enkele plaatsen in de Psalmen die een bijzondere troost voor mij zijn, en dan vooral 91:1: 'Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.'
De nacht kan donker en gevaarlijk zijn, een tijd van angst en slapeloosheid, van bange dromen. Het kleine kind dat niet slapen kan of naar gedroomd heeft, staart angstig in de duisternis en vlucht ineens naar de slaapkamer van de ouders om bescherming te zoeken. Er is ook voor de gelovige zo'n veilige plaats: de schuilplaats van de Allerhoogste, dat is de 'schaduw' van de Almachtige. Dat wit zeggen: de schaduw van zijn vleugelen, want vs.4 zegt: 'onder zijn vleugelen vindt gij een toeviucht.'Daar voelt de gelovige zich als het kuikentje, dat veilig onder de vleugels van zijn moeder (vgl. Luk.13:34) de donkere nacht doorbrengt. Daar vindt hij bescherming (Ps.17:8; 57:2), daar genet hij Gods goedheid (36:8) en kan hij jubelen (63:8).
Zo wordt de bange nacht juist een periode van diepe geloofsondervinding: '... zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren' (16:7). 'Des nachts gedenk ik uw naam, o Here, en onderhoud ik uw wet' (119:55). Als de Here met mij is, 'is de nacht een licht om mij heen... de nacht licht als de dag' (139:11v.). Dan kan de eenzame, sombere nacht zelfs een tijd van aanbidding worden: 'Het is goed de Here te ]oven... in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten' (92:2v.). 'Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis des Heren staat' (134:1).
Beste lezer, laten deze woorden van de psalmdichter u tot troost mogen zijn als u juist op dit moment een donkere periode in uw leven doormaakt. Mag het u vergaan als de Heer Zelf, tot Wie in diezelfde Ps.91 gezegd wordt: 'De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen' (vs. 9v.), en van Wie God zegt: 'Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent’ (vs.14).

Samstag, 14. März 2020 - 12:50 Uhr
Evolutie blijft graat in de Refo-keel

Evolutie blijft graat in de Refo-keel

Al ben ik persé geen Refo, ik geef grif toe dat de visie van Gijsbert van de Brink en zijn medestanders vanaf het begin een flinke graat in mijn keel is. Daarom waag ik (waarschijnlijk voor de laatste keer) toch nog maar eens een poging zijn visie lek te schieten met het wapen van zijn eigen betoog. Ik citeer: ‘ Het punt is nu dat de evolutietheorie, ondanks alle ‘gaten’, een interpretatie van de ontwikkeling van het leven biedt die talloze verschijnselen op overtuigende wijze inzichtelijk maakt. Het is dus geen willekeurige interpretatie, maar één die zich – los van de levensbeschouwing die je hebt – haast onontkoombaar opdringt, wanneer je je openstelt voor de veelsoortige biologische gegevens’. (cursief van mij)
Zijn medestanders hebben ook allemaal luidkeels verkondigd dat zij overweldigd zijn door de vele ‘wetenschappelijke’ bewijzen. En van de Brink hier dus opnieuw met de woorden ‘ haast onontkoombaar’. Ze zijn kennelijk dus overmeesterd geworden door de vele bewijzen van de ‘dusgenaamde wetenschap’ zoals Paulus die noemt. Het is evident dat dit een strijdpunt is. Evenals in Paulus’ dagen zijn er ook heden strijdpunten. Maar dat is geen strijd naar het vlees, want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot afbreking van bolwerken……. En elke hoogte die zich verzet tegen de kennis van God ….Daarom neemt Paulus elke gedachte gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. (2Korinthe 10:3-5)

Haast onontkoombaar? Asaf heeft dat ook gekend: mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten. Toen bedacht hij zich en ‘ging Gods heiligdom binnen om op het einde te letten! (Psalm 73:2)
De Bijbel geeft ons nergens ruimte om je open te stellen voor ‘dusgenaamde’ wetenschappelijke argumenten. Integendeel: het wijst ons (absoluut) onontkoombaar de weg om stand te houden, Bolwerken te slechten en gedachten gevangen te nemen!

Montag, 17. Februar 2020 - 17:21 Uhr
surprises

Voordat ik leerplichtig werd ging ik al naar de school van ‘Gods Koninkrijk’ ( In Mattheus 13:52 wordt zo’n mens een Schriftgeleerde genoemd). Maar zo oud kun je niet worden of je blijft je leven lang verbazen over de schatten die in Gods Woord telkens weer opnieuw oplichten en zich voordoen als surprises, nieuw ontdekte waarheden! (waarschijnlijk het effect van ‘van dag tot dag vernieuwd worden wanneer de uitwendige mens verdorven wordt?). Je voelt je dan telkens weer als een ‘Heer des huizes’ die uit ‘zijn schat’ weer nieuwe en oude dingen voortbrengt ’ Dat heeft niets te maken met de bedrevenheid van de huismeester, maar alles met de werkzaamheid van de Heilige Geest. En ja, dat wil je niet voor jezelf houden, want wat is er vreugdevoller dan ‘rijke buit’ met anderen te delen? Zo werden we afgelopen zondag bepaald bij het feit dat wij in Christus geheiligd zijn. God heeft zijn heiligheid met ons gedeeld. Onvoorstelbaar! Ongelooflijk, maar waar. Maar er is nog veel meer. Romeinen 8 leert, dat God ons heeft gekend, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt!
Op de Bijbelstand vroeg een katholieke bezoekster of ik ook Heiligen Boeken in de collectie had. Het spijt me mevrouw: Nee! ‘Maar’, vroeg ik haar:’ hebt u wel eens een heilige in levende lijve gezien? Toen zij, zoals te verwachten was ‘nee ‘ antwoordde, nodigde ik haar uit mij in dit geval maar eens goed aan te kijken en kon ik haar het evangelie uitleggen aan de hand van Romeinen 8.
Heilig dus! Maar ook nu al verheerlijkt, namelijk met de heerlijkheid van Jezus Christus die Hij als mens van God ontving als antwoord op het werk dat hij tot eer van God (Joh 17:22)
Duizenden redenen om dankbaar te zijn. Laten we maar erkennen dat we daar geen woorden voor kunnen bedenken, behalve die uit Rom.8 vanaf vers 31: Wat zullen wij dan hierop zeggen etc. etc.
De vraag blijft of de woorden van Rom. 8:31-39 toereikend zijn. Nee dus!
Voor zoveel liefde zijn geen woorden meer!!!

Montag, 28. Oktober 2019 - 11:39 Uhr
Meeleven en bidden

Meeleven en meebidden Bijbelstandacties
Je kunt op de valreep nog mooi meedoen. 13 November begint de 55 plus beurs in Zwolle en daarna volgen er nog meer. Al was het alleen maar door mee te bidden en via de e-mail waarin de ervaringen op de bijbelstand van elke dag zullen worden meegedeeld, mee te leven en mee te bidden.
Alleen al het kennis nemen via de mails waarin boeiende gesprekken worden weergegeven, maakt je blij omdat je ziet hoe God ook vandaag nog zondaren zoekt en daarbij heel gewone huis-tuin-en keukenmensen - zoals bij wijze van spreken jouw buurman of buurvrouw die naast je woont - gebruikt om mensen te te bereiken met het bevrijdende evangelie.
Wanneer je die mails leest, loop je wel het gevaar dat je jaloers wordt op de medewerkers van de Bijbelstand, omdat je dat zelf ook wel graag zo zou willen doen of kunnen.
Nou, dan kan ik je geruststellen, die mogelijkheid bestaat echt. En het is de moeite waard om in ieder geval er vrijblijvend kennis van te nemen. Ik ken legio mensen die aanvankelijk dachten: nee, dat is niks voor mij, maar nu enthousiaste medewerkers zijn.
Hierbij nodig ik iedereen die de Heer Jezus liefheeft en Hem ook een ander gunt, uit om zich op te geven en deze mails te ontvangen om kennis te nemen van de interessante gesprekken die met verschillende bezoekers worden gehouden.
Je kunt je aanmelden voor de maillist
Dat kan via deze link: https://bijbelstand.nl/wat-jij-kunt-doen/bidden/
Of door een mailtje naar emkedejager@gmail.com. te sturen.

Neuere Beiträge  Ältere Beiträge

Anmelden