Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Mittwoch, 13. Dezember 2017 - 15:18 Uhr
Het onvoorwaardelijk geloof van atheïsten

Het onvoorwaardelijk geloof van atheïsten

In het ND van 13-12-2017 trekken twee artikelen mijn aandacht: De helft van de mensen op de wereld, gelooft in buitenaardse beschavingen. Van de Nederlanders gelooft nog altijd 28 procent daarin. ( wat mij betreft dus een meevallertje!) Het artikel besluit met: Overigens geloven weinig mensen dat het leven op aarde ontstaan is uit buitenaards leven. Slechts een kwart van de ondervraagden is die mening toegedaan. Hieruit blijkt dus zonneklaar dat óp weinigen na, maar minstens zeker de helft van de mensheid, zijn vertrouwen stelt in beweringen en veronderstellingen van wetenschappers die hun leven vullen met het zoeken in de ruimte naar bewijzen van buitenaardse beschavingen die tot op heden nog nooit zijn gevonden. En zelfs wanneer ze die zouden vinden, zegt dat nog helemaal niets over het vaste geloof van de weinigen van de mensheid die geloven dat de wereld is ontstaan uit buitenaards leven (God als Schepper). In het tweede artikel betoogt Marjolein Stip • masterstudent biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden, hoe onlogisch het is dat veel wetenschappers het buiten- of bovenaardse uitsluiten in hun onderzoeksresultaten.

Onvoorwaardelijk atheïstisch geloof
De vraag waardoor deze ‘streng-gelovige ongelovigen’ worden gedreven om hun veronderstellingen te bewijzen is dus onoverkomelijk!Wat voor logica hanteren wetenschappers als Dawkins, Philipse en consorten? Hoe is dat te rijmen met hun bewijsvoeringen dat er geen buiten- of bovenaards God kan bestaan, wanneer zij desondanks (tevergeefs tot nu toe) naarstig op zoek zijn naar – jawel – buitenaards leven? Maken zij zichzelf daarmee niet ongeloofwaardig c.q. belachelijk?

Hoofd of hart?
In ieder geval is ( in God geloven) volgens Bijbelse maatstaven geen kwestie van intellect, maar van moraal. Het intellect speelt hierin nauwelijks of geen rol. De dwaas zegt in zijn hart( niet met het verstand) er is geen God! Aan elk schepsel, die verstand heeft, openbaart God zich in de schepping, ook aan mensen als Dawkins en Philipse. Wanneer echter iemand er voor kiest deze openbaring te negeren, bewijst hij daarmee een existentieel moreel probleem te hebben! Johannes zegt het zo: de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos.
Laten we bidden dat hun de schellen nog eens van de ogen mogen vallen om te erkennen wat tot hun vrede dient.

Montag, 25. September 2017 - 12:59 Uhr
Genuanceerd denken over evolutie

Volgens prof. Van den Brink is het daarom goed om over de evolutietheorie genuanceerd te denken. Op het scherm voorin de kerkzaal projecteert hij een schaal van 0 tot 100. „Er zijn dingen die we absoluut zeker weten, daar zijn we van overtuigd. Een prachtige uitspraak in de Bijbel is die van Job, die midden in zijn ellende zegt: Ik weet, mijn Verlosser leeft. Dat is de onaantastbare zekerheid van het geloof. Er zijn ook dingen die wij niet zo zeker weten, maar wel bijna zeker.(citaat RD 23-9-2017)

Commentaar:
Het meest merkwaardige van Prof. van de Brinks redenering en verdediging van zijn ingenomen standpunt (schepping door evolutie) is wel zijn citaat van Job, die toen hij alles wat hij bezat was kwijtgeraakt, behalve God, in zijn ellende uitriep: ik weet: mijn Verlosser leeft!

Even nader nuanceren
Je vraagt je af of van de Brink, toen hij volgens zijn eigen (eerder) zeggen, overmeesterd werd door de vele bewijzen van de evolutietheorie en zijn worsteling daarmee, vergelijkbaar is met die van Job destijds.
Dit citaat is wel heel selectief gekozen, één van de weinige positieve getuigenissen die Job over God geeft in zijn jammerklacht die hij 31 hoofdstukken lang volhoudt. Maar daarna duikt Elihu als uit het niets op als de scheidsrechter om wie Job gevraagd heeft in Job 9:33. Elihu’s toorn ontbrandt tegen Job die zich rechtvaardig tegenover God waant en tegen zijn drie vrienden omdat zij geen antwoord vinden en desondanks Job schuldig verklaren.
M.a.w. de laakbare Job ( en in navolging v.d.Brink), die de weg even helemaal kwijt is, houdt zich als allerlaatste redmiddel krampachtig vast aan zijn Verlosser.
Of deze uitleg van het citaat overeenstemt met van de Brinks bedoeling bij het citeren van: ik weet, mijn Verlosser leeft, betwijfel ik sterk.

De meest actuele vraag die niet alleen Gijs van de Brink zich zou moeten stellen is, denk ik. “In hoeverre neem ik een laakbare positie in ten opzichte van Hem die tegen Job zegt: Wie is het toch, die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Waar was jij, toen ik de aarde grondvestte?”

Wat zou het zegenrijk zijn wanneer iedereen, ook zij die zich intelligenter achten dan ‘gewone gelovigen’ (zulke zijn er blijkbaar!) Job zouden navolgen en belijden: ‘ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep ... Ik wil U ondervragen, opdat Gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as...’

Zou iemand dat nog kunnen anno 2017??? Merkwaardig fenomeen: iets willen bewijzen dat niemand keihard bewijzen

Donnerstag, 20. Juli 2017 - 11:34 Uhr
Schepping, evolutie of wishfull thinking?

Kinder-lyk van Vondel

Constantijntje ’t zalig keindje
Cherubeintje van omhoog
D'ydelheden, hier beneden,
uitlacht met een lodderoog.

Het ingezonden van Gerlof Luhof: Wordt als een kind, in het ND van 26 juni ( lees bovenstaande link), bracht mij Vondels zoontje Constantijn voor de aandacht, voor wie de ijdelheden hier beneden – gezien vanuit de hemel - een bron van amusement is. Intussen heb ik besoten dit voorbeeld te volgen. Al ettelijke keren heb ik in mijn leven deze discussies voorbij zien komen en er enthousiast aan meegedaan. Wellicht kan ik er iemand (al is het maar éént je) mee helpen door te geven wat ik van Salomo heb geleerd van wie de Schrift vermeldt dat er ook na hem niemand hem zal overtreffen in wijsheid; en van wie Vondel geleerd heeft dat alles hier beneden ijdelheid is, behalve het vrezen van God. Ik bevind me dus in goed gezelschap wanneer ik rigoreus afstand neem van de wijzen van deze wereld, die zich de ijdelheid permitteren om zich voor te laten staan op hun persoonlijke interpretaties van wat zij door onderzoek aan de weet zijn gekomen en waarover zij uitgebreid en eindeloos discussiëren, zonder het ooit eens te worden. Van Salomo leerde ik dat God de eeuw in het hart van de mens heeft gelegd, maar het ontdekken van het begin tot einde van zijn werk, buiten het bereik van ons bevattingsvermogen heeft gelegd , zodat wanneer iemand zegt dat hij dat wel weet , zichzelf diskwalificeert! (Prediker 3:12 en 8:16)
Natuurlijk, er zijn genoeg theologisch kunstgrepen te bedenken om Salomo en het Woord iets anders in de mond te leggen. Ook Salomo zelf heeft niet altijd zijn eigen wijsheden gepraktiseerd. Hij is daarin zelfs ernstig tekort geschoten. Zijn tekortschieten en de gevolgen daarvan zijn daarom extra reden zijn woorden niet in de wind te slaan. Daarnaast heb ik tenslotte nog meer goede redenen om net als Constantijntje met een lodderoog en een big smile deze wetenschappelijke ijdelheden geamuseerd gade te slaan. Er komt namelijk een dag waarop Christus die door zijn Woord het heelal schiep, zijn gekochten zal opnemen en hen, als in een tijdmachine met snelheden groter dan die van het licht, terug zal voeren in de tijd tot aan de grens van de achterliggende eeuwigheid; tot daar waar Genesis 1:1 begint: in den beginne schiep God de hemel en de aarde ; het begin van de tijd! Ieder, creationist zowel als de evolutionist, die nu - niet zelden met hete hoofden en koude harten -tegenover elkaar staan, zou dan wel eens dezelfde vraag voorgelegd kunnen krijgen die Jezus eertijds aan zijn kibbelende discipelen stelde: “Waarover hebben jullie onderweg met elkaar gesproken?” En waarschijnlijk zullen zij dan hetzelfde veelzeggend antwoord geven als eertijds de discipelen : “Zij zwegen stil, omdat zij onderweg met elkaar erover gesproken hadden, wie de meeste was “(Marcus 9:34) Eerder zal, ben ik bang, deze discussie niet verstommen. Er is maar één blijvertje: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid!

Neuere Beiträge  

Anmelden