Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Theater en het moeilijke boek, de Bijbel

Simon Streuper

Voordat ze een interview zou hebben met ds. Nico ter Linden uit Amsterdam
is de journaliste nog even naar het Museumplein gegaan om in de Bijbelkiosk

een Bijbel te kopen. Wanneer je iemand gaat ondervragen
over de betekenis van de Bijbel, moet je er natuurlijk wel in hebben
gelezen. Je zou voor gek staan niet? Na enige moeite gedaan te hebben was de
conclusie zo helder als Heineken: 'de Bijbel is een moeilijk boek, daarmee
kun je als gewoon mens niet uit de voeten.' 'Precies', reageerde de
dominee. 'De Bijbelverhalen moeten opnieuw verteld worden. De
bijbelschrijvers voeren een theaterstuk op. De wonderverhalen in de
evangeliën, maagdelijke geboorte, verrijzenis en Hemelvaart het is allemaal
theater. En dan volgt een ongelooflijk boeiend relaas van de eminente
verhalenverteller. Hij weet van Gods Woord inderdaad echt theater te maken.
Theater met een bijbelse achtergrond; theater ook met een humanitaire
boodschap. Heel knap. Ook heel geloofwaardig. Zijn boodschap landt goed bij
het publiek. Het komt feilloos over. Maar de boodschap blijft helaas ver
beneden de maat. Schraalhans is keukenmeester. Het is arm en het blijft arm,
omdat het ook niet méér is dan theater. Theater van een artistieke theoloog,
die de theaterkunst tot in de perfectie beheerst, maar voor wie de
maagdelijke geboorte van Gods Zoon, zijn verrijzenis uit het graf, zijn
Hemelvaart en wederkomst geen feitelijke gebeurtenissen zijn die het
fundament van het evangelie hebben gelegd dat zondaren uit de macht van
Satan en hel redt, en hen toegang verleent tot het Vaderhuis van God. Nico
ter Linden komt met zijn opnieuw vertelde verhalen op een ogenblik dat het
communisme, het liberalisme en het socialisme en nog een heleboel anderen
aan het einde van hun verhalen zijn gekomen. Het waren niet meer dan
luchtbellen. Maar of ds. ter Linden nu een alternatief heeft aangereikt
waarmee de wereld weer op het goede spoor gezet kan worden ???
Eens verzekerde mij een theoloog dat hij zeven jaar theologie
studeerde om mensen onderricht te kunnen geven uit de Bijbel.
Theologiestudie is volgens hem de onmisbare sleutel tot het verstaan van de
Bijbel. Daarom kunnen leken de Bijbel slechts leren begrijpen aan de hand
van een theoloog...
Ik voor mij houdt me voor alle zekerheid maar liever vast aan wat een
ongeletterde visserman, die een heel directe relatie met Jezus Christus had,
heeft gezegd. Hij was weliswaar geen theoloog, een universitaire opleiding
heeft hij gemist, evenals de toneelschool. Maar Jezus zond hem desondanks de
wijde wereld in met een boodschap zonder theater, recht op de man af. Het
was een boodschap die miljoenen mensen nieuw leven bracht en tot op vandaag
eenvoudigen in een nauwe relatie met Jezus Christus brengt en via Hem met
Zijn Vader, die de Schepper is van het heelal. Dat er daarnaast mensen zijn
die dit evangelie afwijzen en voor het alternatieve theater kiezen, dat in
feite geen alternatief is, is iets waarvoor zijzelf kiezen. Dat moet
gerespecteerd worden.
Destijds heeft de visserman Simon Petrus ook gekozen. En na hem zijn
miljoenen anderen hem gevolgd. Ik heb er ook voor gekozen en ben daarin
bevestigd geworden zodat ik er helemaal voor ga. U zult ook een keus moeten
maken. Maar ook wanneer u niet kiest bent u een volgeling. Wanneer u het ene
afwijst volgt u het andere. Het gaat om waarheid of leugen, leven of dood,
de weg naar de hemel of een dwaalweg naar de hel. En Petrus, die zelf
het spoor ook wel eens bijster was en zich door allerlei schriftgeleerden in
de luren had laten leggen waarschuwt: 'onder u zullen mensen komen die
dingen leren, die niet waar zijn. Op een heel slimme manier vertellen zij
leugens over God'. Hierbij wil ik het laten. U moet zelf maar verder lezen
in de Bijbel in de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 2. En het moet al heel
gek zijn wanneer u niet klip en klaar begrijpt wat Petrus hier zegt. Het is
trouwens helemaal niet nodig dat u alles uit de Bijbel begrijpt. De brieven
van Paulus begreep Petrus ook niet altijd. Hij wist dat Paulus veel meer in
zijn mars had dan hij. Paulus was onderwezen door de hoogleraar Gamaliël en
bedreven in het werk van een wetenschapper. De meeste zaken waarover Paulus
schreef was voor Petrus gesneden koek, maar soms bracht hij ook dingen ter
sprake die hem boven de pet gingen. Dat was voor hem geen probleem. Wel
waarschuwt hij dan voor mensen die van zichzelf ménen betrouwbare leraren te
zijn, maar zich vertillen aan moeilijk te begrijpen zaken waarover de Bijbel
spreekt. Om zichzelf te handhaven verdraaien deze onwetenden en
onstandvastigen het Woord van God en bewerken daarmee hun eigen ondergang...
aldus Petrus.
Beste mondige mensen, ik raad u aan te vergeten wat zulke geleerde theologen
beweren. En wat ik hierboven geschreven heb, dat mag u wat mij betreft ook
naast u neerleggen. Neem liever de Bijbel. Ga maar op zoek naar God. Wie God
zoekt zal Hem vinden. Die zal ontdekken dat het Woord betrouwbaar is,
springlevend, en leidt tot de bron van het leven. Die zal beleven dat dat
'moeilijke' boek, de Bijbel, op begrijpelijke wijze spreekt over de weg naar
heil en verlossing. Over Jezus Christus, de Zoon van God. Misschien heeft
hij iemand nodig die daarbij hulp geeft. Maar dat hoeft niet iemand met
zeven jaar theologiestudie te zijn. Iemand die pas gisteren de Here Jezus als
Redder heeft aangenomen kan u daarbij helpen.
De moeilijkheidsgraad van het lezen van de Bijbel wordt niet bepaald door de
inhoud van de Bijbel en ook niet door de begrensdheid van onze intellectuele
vermogens. Het probleem zit in ons hart. Het is een morele kwestie. Wanneer

we slechts met grote tegenzin bereid zijn in ons eigen hart te
kijken om onszelf te onderzoeken op het onderwerp van goed en kwaad (en
hierin is de Bijbel eenduidig en glashelder) ligt er 'so wie so' al een
dikke deken op onze ogen. Met zo'n bedekking op de ogen wordt het lezen
inderdaad een heksentoer. Dat lukt van geen kant. Of je moet al gebruik maken

van slim bedachte (theater)kunstgrepen.

Reageren? Stuur een e.mail