Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Recensie

Eindtijdstudie Bijbelleraar Frank Ouweneel (FrO) 19 januari 2010

Onderwerp: de tekenen der tijden, die voorafgaan aan Christus’ komst en het aanbreken van het duizendjarig vrederijk.
Gebeurtenissen en feiten uit het jaar 2009 met een profetisch karakter.

Algemeen
Deze eindtijdstudie geeft veelzijdige en verrassende informatie. FrO heeft zich uitvoerig op hoogte gesteld van gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld op het gebied van de economie, de vorderingen van de wetenschap en in de wereld van de religie etc. Vele uitspraken van verschillende vertegenwoordigers uit deze disciplines, verschijnen in snel tempo via een beamer op het scherm en worden vergeleken met de profetische citaten uit het Woord van God. De overeenkomsten met het profetische woord worden helder in beeld gebracht. Sterk en helder klinkt het onvervalste evangelie van Jezus Christus erin door.
Wanneer iemand de behoefte heeft al deze uitspraken te verifiëren heeft hij een flinke klus. Zo’n honderd internationale tijdschriften spit de spreker in een jaar door om de gegevens te verzamelen en te rubriceren. Wanneer één item in drie verschillende bladen worden vermeld, beschouwt hij het gegeven als een feit, en neemt het mee in zijn eindtijdstudie.

Niet slechts goud, maar ook hout, hooi en stoppelen.
Ik heb me niet gewaagd aan een uitgebreid onderzoek of alle genoemde bronnen en de vele citaten correct zijn. Ik heb slechts enkele, die mijn speciale interesse hebben, gecheckt. Het resultaat van dit experiment is helaas nogal negatief uitgevallen. Dit zegt uiteraard niets over de kwaliteit van de overige bronnen en citaten die broeder FrO in zijn studie naar voren brengt. De door mij onderzochte bronnen, die hij als bewijsplaatsen aangeeft, zijn mij echter onbetrouwbaar en/of misleidend gebleken. Ik kom daar straks op terug. Onze kennis van Gods Woord is per definitie onvolkomen en wie van ons struikelt niet? Ons geestelijk inzicht zal altijd blinde vlekken blijven vertonen – dat van mij voorop. Iedereen, ook de meest geestelijke, maakt uitglijders. Daarom leert de Bijbel ook, dat wij elkaar moeten vermanen en terechtwijzen. Vandaag is broeder FrO aan de beurt, en morgen ik. Zo simpel is dat. Zoiets is echter allesbehalve prettig, niet voor mij, en helemaal niet voor FrO, maar het moet wel gebeuren. Onze Heer, het Hoofd van de gemeente, die de voeten van Zijn discipelen waste, vraagt dat ook van ons.

In 1 Kor.3, ziet Paulus ons als arbeiders van God die op het fundament, dat Christus is, bouwen: goud, zilver, kostbare stenen, maar ook hout, hooi en stoppelen. Aan het eind van ons leven, wanneer wij voor de rechterstoel van Christus staan, zullen onze ‘bouwstenen’ (let op: niet wijzelf, maar onze arbeid in Zijn koninkrijk) door het vuur beproefd worden. Het materiaal, waarvan ik dacht dat het goud was, maar in werkelijkheid hooi, zal opgaan in rook, en in mindering worden gebracht op mijn loon.

Een voorbeeld:
Voordat Paulus zich tot God bekeerde, meende hij bouwstenen aan te slepen voor Gods werk, door de gemeente van Christus af te breken en de christenen te vervolgen. Mij is iets dergelijks overkomen. Er is echter wel een belangrijk verschil: Paulus veroorzaakte christenen leed in zijn onbekeerde staat. Maar omdat ik faalde als bekeerd christen, kan mijn daad mij zwaarder worden aangerekend. Ik sta mede schuldig aan scheuringen in de Vergadering van Gelovigen. Hierdoor is niet alleen de naam van Christus oneer aangedaan, maar werden ook broeders en zusters beschadigd, die onterecht als bozen werden aangemerkt. Alle tijd die ik daaraan besteedde, heeft slechts hout, hooi en stoppelen opgeleverd en komt in mindering op mijn loon. Vandaar dat Paulus ons ernstig waarschuwt: Zie toe hoe je op dat fundament bouwt. Wanneer je niet uitkijkt, blijft er niets van je loon over en wordt je behouden ‘als door het vuur heen’!
Daarom is het belangrijk, elkaar in een geest van liefde te vermanen, ziende op jezelf, opdat ook jij niet in verzoeking kom (Galaten 6:1)

Na deze inleiding, nu mijn commentaar.

In 1 Tim.4:1vv staat: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten (van het geloof afvallen), doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft…”. br. FrO noemt een aantal van deze afvalligen bij hun naam., t.w: Andries Knevel, Arie Boomsma, Graham en Schüller van Hower of power.
De vraag is dus of deze personen aan het profiel van 1Timotheus 4 beantwoorden. Naar mijn oordeel: NEE. Oordeel zelf.

Andries Knevel:
Andries Knevel heeft zijn plaats in dit rijtje te danken aan het feit dat hij de theorie van het creationisme vaarwel heeft gezegd. Niet omdat hij niet meer gelooft dat God de Schepper is (daar is geen milligram van afgegaan), maar omdat hij vindt dat de theorie van de creationisten ernstig tekort schiet en ingezien heeft dat je ook een zekere mate van evolutie kan aannemen zonder ook maar iets tekort te doen aan Gods Woord, met name Genesis 1-3.
Omdat deze opvatting in strijd is met die van FrO krijgt Andries Knevel het etiket van 1Tim4:1 opgespeld.

Arie Boomsma
Deze broeder heeft in een interview voor de televisie de uitspraak gedaan dat Jezus niet de enige weg tot behoud is. Dat heeft hij inderdaad eens gezegd
Maaaar…, toen Arie Boomsma hierover werd aangevallen, heeft hij dit ook herroepen. (Zie: http://www.nd.nl/artikelen/2009/augustus/05/oud-interview-boomsma-zorgt-voor-verwarring ) Het is natuurlijk mogelijk dat br. FrO dit niet heeft meegekregen. Maar indien wel, dan is de vraag: Wanneer een afvallige zijn afvalligheid beleid, blijft hij dan toch een afvallige?

Graham en Schüller
FrO’s tenlastelegging: ontkenning dat Jezus de enige weg is.
Mijn oordeel: Geen sprake van.

In een exclusief onderhoud met Parade, een bijvoegsel van een zondagskrant, heeft Billy Graham gezegd: “I fully adhere to the fundamental tenets of the Christian faith for myself and my ministry.
But, as an American, I respect other paths to God – and, as a Christian, I am called to love them”. (“Wat mij en mijn bediening betreft, ik houd ten volle vast aan de leerstellingen van het christelijk geloof. Maar als Amerikaanse burger, respecteer ik ( de religies die) andere paden naar God wijzen, en als christen ben ik geroepen hen lief te hebben”.

Het commentaar dat Dave Hunt (Amerikaanse theoloog) in zijn lijvig boek “ Occult Invasion – the Subtle Seduction of the World and the Church “ geeft op dit antwoord van Graham luidt: “dan heeft Jezus zich vergist, toen Hij zei: ‘Ik ben de weg… niemand komt tot de Vader dan door mij’ Joh.14:6, er zijn geen ‘andere wegen naar God’. Vervolgens schrijft hij, niet zonder enig cynisme, dat Graham niet als Amerikaans burger, maar als christen verantwoording moet afleggen aan God. Alleen al uit deze zinsnede blijkt zonneklaar, dat hij Graham totaal verkeerd heeft begrepen. Mogelijk wilde Graham geen theologisch oordeel vellen. Wanneer hij dat wel had gedaan, hadden de kijkers de volgende dag niet meer naar hem willen luisteren. De wijze kent tijd en wijze is een Schriftuurlijk beginsel.
Bovendien, dat Graham respect heeft voor hen die een andere weg wijzen, betekent nog niet dat hij van oordeel is, dat die wegen, buiten Jezus om, ook naar God leiden. Het is een conclusie van Dave Hunt, die kant noch wal raakt. En zelfs wanneer de bewoordingen die Graham gebruikte in die richting wezen, dan mag Dave Hunt daar zonder meer niet zulke verregaande conclusies uit trekken. Op zijn minst zou Dave Hunt Graham hebben moeten vragen wat hij dan wel met dit antwoord precies bedoelde. Dit is een staaltje van zeer onzorgvuldig en lichtvaardig oordelen.
Lees en oordeel zelf:
Maar niet alleen Dave Hunt ging de mist in. Wat John MacArthur schreef in zijn nieuwsbrief van 15 februari 2001 ( het betreft dus geen kersverse kwestie, maar een oude koeien die FrO uit de sloot heeft gehesen) is van hetzelfde laken een pak. Hij geeft het interview dat Schuller met Graham heeft als volgt weer:

Op vraag van Schuller: wat denkt u van de toekomst van het christendom?

Graham:
"Ik denk dat iedereen die Christus liefheeft, of Christus kent - of ze zich daarvan bewust zijn of niet - leden zijn van het Lichaam van Christus ... [God] roept mensen uit de hele wereld voor Zijn naam, of ze nu komen uit de islamitische wereld, of de boeddhistische wereld, of de christelijke wereld, of de niet-gelovige wereld, zij zijn leden van het Lichaam van Christus, omdat ze door God geroepen zijn.
Zij kennen niet eens de naam van Jezus, maar zij weten in hun hart dat ze iets dat ze niet hebben, nodig zijn, en zij keren zich tot het enige licht dat ze hebben, en ik denk dat ze gered zullen worden, en met ons in de hemel zullen zijn... Er is veel ruimte in de genade van God ".( dit citaat vindt u op: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Toenemende-Dwalingen.pdf)

Vooral dit citaat moet het bewijs leveren dat Billy Graham ontkent dat Jezus de enige weg is. Het is in ieder geval duidelijk dat Graham niet zegt, dat Jezus Christus niet de enige weg is. Dat is dus een conclusie van de criticus, die om welke reden dan ook hem niet heeft begrepen. We zullen ons dus opnieuw moeten afvragen of Graham werkelijk hiermee heeft bedoeld te zeggen dat Jezus niet de enige weg is.
De venijnigheid waarmee de suggestie gewekt wordt dat Billy Graham dit gezegd zou hebben is identiek – wellicht onbedoeld neem ik aan - met de wijze waarop Eva door de slang werd misleid. D.m.v. verdraaiïngen en suggesties.

Dat gaat zo: (zie de link hieronder)

Ten eerste wordt iedereen op het verkeerde been gezet door het opschrift met kapitale letters: BILLY GRAHAM DENIES JESUS. Iets verderop in het filmpje wordt de tenlastelegging uitgebreid: Billy Graham Says Jesus Christ Is Not the Only Way.

Daarna en daar tussendoor, hoort (en leest) u de geselecteerde tekst uit de mond van Graham en Schuller.
Op het moment dat ik dit schrijf is dit filmpje al 159072 x bekeken.
Hoeveel van de kijkers zijn erin gestonken en hoeveel zullen er alsnog intrappen?


Hebt u er wel eens over nagedacht wat het voor iemand, die de Heer Jezus lief heeft moet betekenen, wanneer hij als een boze of afvallige aangemerkt wordt? Wanneer iemand die de Heer Jezus van harte en tot in het diepst van zijn ziel liefheeft; die bereid is zijn hele leven voor Hem in te zetten en (neem ik aan) bereid zou zijn, voor Hem te sterven, wanneer hij met het mes op de keel gedwongen zou worden ‘to denie Jesus’ (Jezus te ontkennen) of to say “Jesus Is Not the Only Way” ??? (Jezus in niet de enige weg)
Voelt u iets van de dramatiek van onze Informatie Techniek? En van de pijn van dit ‘afvallig’ viertal? Tot in lengte van dagen zal deze techniek Billy Graham iets laten zeggen dat hij nooit gezegd heeft, zelfs niet hebben kunnen bedenken. En zo wordt door toedoen van zijn eigen broeders in Christus niet alleen Graham’s naam en die van de andere drie, maar ook die van Jezus oneer aangedaan.
En dat, terwijl Jacobus ons nog zo heeft gewaarschuwd, dat wanneer we onze tong (of pen, of toetsenbord) niet in toom houden, een weinig vuur een groot bos in brand steekt; onze tong een wereld van ongerechtigheid is, die in vlam wordt gezet door de hel en door geen mens bedwongen kan worden, niet te berekenen kwaad sticht, en vol dodelijk venijn is. En Petrus – vroeger een enorme flapuit, haantje de voorste met zijn oordeel - sluit zich naadloos aan bij Jakobus en schrijft: Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken. Wanneer Petrus het van Zijn Meester heeft kunnen leren, is het dan voor ons onmogelijk?

Kunnen mensen die nooit van Jezus gehoord hebben, behouden worden?
Ik vermoed dat deze bewering van Billy Graham één van de grootste oorzaken is van de verkeerde conclusies die mensen als Dave Hunt, John MacArthur e.a. hebben getrokken. Een jaar geleden vertelde de RK theoloog Antoine Bodart aan reformatorische studenten dat een Hindoe die nooit het evangelie had gehoord, toch behouden kan worden. Ook toen ontstond een uitgebreide discussie in het ND. Met aan het einde het commentaar van een aantal theologen (o.a. van W.J.Ouweneel)

Zie onderstaande link

http://www.nd.nl/artikelen/onbekend/vaticaan-heeft-gelijk (S.Streuper tijdens de discussie)


Wie deze discussie liever niet volgt, kan eenvoudig weg een paar Schriftplaatsen opzoeken. Discussies zijn voor velen verwarrend, terwijl de Bijbel zelf veel eenvoudiger antwoord geeft op tal van vragen, ook op dit onderwerp.

Schriftplaatsen voor Bijbelstudie
Romeinen 1:20
De Schepping (waarin de heerlijkheid van God wordt geopenbaard) verkondigt vanaf zijn begin, Gods eeuwige kracht en heerlijkheid aan het schepsel.

Psalm 19
Conclusie: God openbaart zich aan iedere levende ziel, al hebben ze nog nooit iemand ontmoet die de God van de Bijbel kent. Voorbeelden uit het O.T: Waar halen Job en zijn vrienden hun Godskennis vandaan? En Melchizedek, de koning van Salem die een priester van de Allerhoogste genoemd wordt? Nota bene een type van onze Heer Jezus, de Hoge priester en koning van JeruSALEM!

Romeinen 2:14-16
Ook hier gaat het over volken die van God, noch zijn gebod weten. Omdat zij niet het schepsel, maar de Schepper aanbidden schrijft God zijn wetten in hun hart.
Vraag: Zou de prediking van Gods schepping, die elk mens bereikt zonder vrucht kunnen blijven?

Handelingen 10:35 en 43
Hier komt Petrus erachter, dat er in ieder volk mensen zijn die Hem vrezen en gerechtigheid werken. (Vergelijk Romeinen 2:14-16)
(Er staat dat Petrus het bemerkt. Voor hem, met zijn vastgeroeste opvatting dat God niet omziet naar de volkeren, was dit kennelijk een “Haha Erlebnis” Misschien ook voor u.)

Het fijt dat God vanaf de schepping tot de jongste dag mensen uit elk geslacht en taal en vol en natie roept is op het zendingsveld al vele malen bewezen. Eens ontmoette een zendeling een hele stam, die leefden naar de beginselen van het evangelie, zonder de naam van Jezus te kennen, en toen de zendeling hen Jezus verkondigde, waren zij buiten zichzelf van vreugde.

AANVULLEND NASCHRIFT:
Een dag nadat ik deze recensie plaatste las ik het verhaal van Rasak Avakthi op CIP. Een Irakees, die gediend heeft in een commando eenheid van Sadam Hoessein.
Lees het. Hij is het levend bewijs dat God mensen die de naam van Jezus niet verkondigd is toch door God zijn geroepen. En met Rasak vele anderen.

http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=14227S.Streuper,
Maandag 25 januarie 2010

NOTA BENE
16 maart 2010 had ik een broederlijk gesprek met Bijbelleraar Frank Ouweneel, waarbij hij ruiterlijk erkende dat zijn vader hem vermaand zou hebben 'zijn boodschap in het vervolg wat wijzer aan zijn toehoorders te tracteren'.

mail deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in: