U bevindt zich hier: Discussie
terug naar: Bijbelstudies
Algemeen:

Zoeken naar:

De hel en Gods geduld

mail deze link naar een kennis!
Vul zijn emailadres in:

Dit artikel is herschreven 7 november 2012
Een sterker, en Bijbels woord voor geduld is lankmoedigheid. Petrus schrijft dat het uitblijven van het oordeel niet betekent dat God talmt, maar lankmoedig is om mensen tijd te geven zich te bekeren (2Petr.3:9) Dat is Gods vurig verlangen. Er is geen sprake van afstel of uitstel. Het oordeel is onafwendbaar! Wanneer je gelooft in Jezus, kun je onmogelijk ook nog geloven dat er geen oordeel en geen hel is, of dat het allemaal wel met een sisser af zal lopen. De geschiedenis van de zondvloed is hét onweersprekelijk bewijs van de ernst ervan. Jezus zelf zei: het zal zijn als in de dagen van Noach!’ Petrus heeft dit woord kennelijk goed in zijn oren geknoopt. Hij herinnert ons eraan in zijn eerste brief. Hierin legt hij de klemtoon op de redding van de ‘gehoorzamen’. In zijn tweede brief (hfst. 3) wijst hij op het oordeel van God en de ondergang van de goddeloze mensent. Helaas blijkt - hoe ongelooflijk het ook is – dat niet weinig Bijbelleraren, Petrus uitspraak over Noach en de ark uitleggen als een tweede kans om alsnog gered te kunnen worden van het eeuwig oordeel. Petrus schrijft in 1 Petrus 3:18

“Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de Geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, 20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.”

Alleen al de context ( en in vergelijking met 2 Petrus 3) maakt duidelijk, dat zij die omkwamen in de zondvloed het eeuwig oordeel niet zullen ontkomen. Zij hebben willens en wetens Noach ( de Bijbel noemt hem ‘de prediker van de gerechtigheid’) belachelijk gemaakt. Slechts acht zielen werden behouden. Desondanks trekken niet weinigen de conclusie uit deze Bijbelgedeelten, dat Jezus Zelf tussen zijn sterven en opstanding ‘heengegaan is naar de gevangenis om de geesten van de in de vloed omgekomen mensen alsnog de boodschap te verkondigen dat ze zich alsnog kunnen bekeren’ Dat lijkt niet alleen een absurde veronderstelling, maar is het ook! De woorden ‘in welke Hij (Jezus) ook heengegaan is. Zeggen so-wie-so al, dat de opgestane Jezus, niet persoonlijk heengegaan is om te prediken tegen ‘de geesten in de gevangenis’, maar dat dit het werk is geweest van de Geest die Hem, Jezus, weer levend heeft gemaakt! Dat wil zeggen: de eeuwige (heilige) Geest, of zoals het N.T. zegt: de Geest van Christus.

Lees vooral niet over het woordje ‘ook’ van vers 19 heen: in welke Hij ook heengegaan is…
Dit betekent, dat de Geest die werkzaam was toen Christus uit de dood opstond, diezelfde Geest ten tijde van Noach ‘00K’ al eerder bezig is geweest, namelijk, toen (door Noach, in wie de Geest van Christus werkzaam was) aan de geesten (die nu) in de gevangenis zijn (het dodenrijk of hades) gepredikt werd ( dat zij zich moeten bekeren, willen zij niet omkomen in de zondvloed).

Degenen die omgekomen zijn tijdens de zondvloed zullen worden opgewekt en voor de witte troon het eeuwig oordeel ontvangen:

Johannes schrijft hierover in Openbaring 20
vers 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Dat is dezelfde ‘poel des vuurs’ waarin de duiivel, het beest en de valse profeet zijn geworpen Openb. 20:10 waarbij gezegd wordt: en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.Eeuwig oordeel ?

Eeuwig betekent in de Bijbel niet altijd eeuwig. Dat klopt. En daarom beweren sommigen dat oordeel en hel niet altijddurend zijn. De context maakt echter zelf wel duidelijk wanneer het als tijdelijk of als eeuwig geïnterpreteerd moet worden. Denk maar aan de uitdrukking die de Heer zelf gebruikt wanneer hij spreekt over ‘deze eeuw’ en ‘de toekomende eeuw’. Hier betekent het dus niet ‘eindeloos’, en zo zijn er meer voorbeelden. Maar Hij gebruikt evengoed hetzelfde woord ‘eeuwig’ (aioonios) om daarmee de nimmer eindigende en altijd durende ‘eeuwigheid’ aan te duiden. Bijvoorbeeld wanneer Hij het ‘tijdelijke’ tegenover ‘eeuwig’ stelt in 2Kor4:17-18; of in 2Kor.5:1 (een eeuwig huis in de hemelen) Zo zijn er nog veel andere plaatsen te noemen.

In Matt. 18:8, vgl. 9; 25:41 wordt gesproken over het eeuwig vuur van de hel, d.i. de ‘eeuwige straf’ (25:46) en wel in tegenstelling tot het eeuwige leven. Ook hier dus eeuwig in de betekenis van ‘altijddurende eeuwigheid. Dat betekent dus dat wanneer men hier wil lezen dat de ‘hel’ slechts een tijdelijke straf is, het eeuwige leven ook eindig zou kunnen zijn. Ook 2 Thess 1:9 kan het niet duidelijker zeggen: zij zullen tot straf lijden het eeuwig (niet eindigend) verderf.

Ook wordt een 2e kans voor hen die het evangelie nu verwerpen, uitgesloten omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden (2 Thess2:8-12).

Geestelijk gevangen

Degenen die omgekomen zijn in de zondvloed noemt Petrus ‘de geesten in de gevangenis’ . Maar ook aan deze kant van het graf vind je veel ‘geesten in de gevangenis’ Daarvoor waarschuwt Paulus Timotheus (2 Tim2:23 evv):

Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden. 24 Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen 26 en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.

De zondvloedslachtoffers zaten eerst in de gevangenis van hun eigen begeerten en rebellie tegen God.
en als gevolg daarvan in het 'dodenrijk' . Daar verblijven zij tot het tijdstip waarop de graven geopend zullen worden op de dag van het oordeel, wanneer ieder zal ontvangen 'wat in het vlees geschied is’.

Conclusie
Jezus sprak: Het zal zijn als in de dagen van Noach! Wanneer u Hem gelooft dan kunt u weten, dat er net als in de dagen van Noach, de Heilige Geest (= de Geest van Christus) Noachs drijfveer was om Gods boodschap van genade door te geven omdat het oordeel onafwendbaar is. Ook kunt u weten dat Paulus bij de verkondiging van het evangelie, geen ander motief had dan: ‘Wetende de schrik des Heren overreden wij de mensen’. En wat hij aan Timotheüs schreef, moeten wij ons allen aantrekken: dwaze en onzinnige speculaties, die tot ruzie leiden, verwerpen en in zachtmoedigheid, gelijk Noach, Paulus en Timotheus het evangelie doorgeven.
Want het oordeel komt..

Relevante art. Is er een hel?

Ga naar: Psalmen raken snaar gereformeerde ziel bevoegde/onbevoegde predikers