Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Sonntag, 5. April 2020 - 18:23 Uhr
Een plaats van vernachten.


Een plaats van vernachten

Of wij 's nachts al tranen wenen,
als de morgen is verschenen,
zijn zij parelsinn het licit
van des Heilands aangezicht.

Leer ons, Vader, U verbeiden,
volgen, waar U ons wilt leiden
,steunen op uw trouw en macht,
psalmen zingen in de nacht.

De 'nacht' heeft in de Schrift vaak een negatieve betekenis. Het is dan een periode van geestelijke duisternis in het leven van een gelovige. Zulke duisternis kan het gevolg zijn van eigen falen, maar het kan ook een duisternis zijn waarin je gedompeld wordt door wat anderen je aandoen, en dat betekent uiteindelijk: door wat de Heer Zelf aan beproeving in je leven toelaat (vgl. Ps.17:3). Ik denk daarbij aan enkele plaatsen in de Psalmen die een bijzondere troost voor mij zijn, en dan vooral 91:1: 'Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.'
De nacht kan donker en gevaarlijk zijn, een tijd van angst en slapeloosheid, van bange dromen. Het kleine kind dat niet slapen kan of naar gedroomd heeft, staart angstig in de duisternis en vlucht ineens naar de slaapkamer van de ouders om bescherming te zoeken. Er is ook voor de gelovige zo'n veilige plaats: de schuilplaats van de Allerhoogste, dat is de 'schaduw' van de Almachtige. Dat wit zeggen: de schaduw van zijn vleugelen, want vs.4 zegt: 'onder zijn vleugelen vindt gij een toeviucht.'Daar voelt de gelovige zich als het kuikentje, dat veilig onder de vleugels van zijn moeder (vgl. Luk.13:34) de donkere nacht doorbrengt. Daar vindt hij bescherming (Ps.17:8; 57:2), daar genet hij Gods goedheid (36:8) en kan hij jubelen (63:8).
Zo wordt de bange nacht juist een periode van diepe geloofsondervinding: '... zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren' (16:7). 'Des nachts gedenk ik uw naam, o Here, en onderhoud ik uw wet' (119:55). Als de Here met mij is, 'is de nacht een licht om mij heen... de nacht licht als de dag' (139:11v.). Dan kan de eenzame, sombere nacht zelfs een tijd van aanbidding worden: 'Het is goed de Here te ]oven... in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten' (92:2v.). 'Komt, prijst de Here, alle gij knechten des Heren, die des nachts in het huis des Heren staat' (134:1).
Beste lezer, laten deze woorden van de psalmdichter u tot troost mogen zijn als u juist op dit moment een donkere periode in uw leven doormaakt. Mag het u vergaan als de Heer Zelf, tot Wie in diezelfde Ps.91 gezegd wordt: 'De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen' (vs. 9v.), en van Wie God zegt: 'Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent’ (vs.14).

Samstag, 14. März 2020 - 12:50 Uhr
Evolutie blijft graat in de Refo-keel

Evolutie blijft graat in de Refo-keel

Al ben ik persé geen Refo, ik geef grif toe dat de visie van Gijsbert van de Brink en zijn medestanders vanaf het begin een flinke graat in mijn keel is. Daarom waag ik (waarschijnlijk voor de laatste keer) toch nog maar eens een poging zijn visie lek te schieten met het wapen van zijn eigen betoog. Ik citeer: ‘ Het punt is nu dat de evolutietheorie, ondanks alle ‘gaten’, een interpretatie van de ontwikkeling van het leven biedt die talloze verschijnselen op overtuigende wijze inzichtelijk maakt. Het is dus geen willekeurige interpretatie, maar één die zich – los van de levensbeschouwing die je hebt – haast onontkoombaar opdringt, wanneer je je openstelt voor de veelsoortige biologische gegevens’. (cursief van mij)
Zijn medestanders hebben ook allemaal luidkeels verkondigd dat zij overweldigd zijn door de vele ‘wetenschappelijke’ bewijzen. En van de Brink hier dus opnieuw met de woorden ‘ haast onontkoombaar’. Ze zijn kennelijk dus overmeesterd geworden door de vele bewijzen van de ‘dusgenaamde wetenschap’ zoals Paulus die noemt. Het is evident dat dit een strijdpunt is. Evenals in Paulus’ dagen zijn er ook heden strijdpunten. Maar dat is geen strijd naar het vlees, want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot afbreking van bolwerken……. En elke hoogte die zich verzet tegen de kennis van God ….Daarom neemt Paulus elke gedachte gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus. (2Korinthe 10:3-5)

Haast onontkoombaar? Asaf heeft dat ook gekend: mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten. Toen bedacht hij zich en ‘ging Gods heiligdom binnen om op het einde te letten! (Psalm 73:2)
De Bijbel geeft ons nergens ruimte om je open te stellen voor ‘dusgenaamde’ wetenschappelijke argumenten. Integendeel: het wijst ons (absoluut) onontkoombaar de weg om stand te houden, Bolwerken te slechten en gedachten gevangen te nemen!

Montag, 17. Februar 2020 - 17:21 Uhr
surprises

Voordat ik leerplichtig werd ging ik al naar de school van ‘Gods Koninkrijk’ ( In Mattheus 13:52 wordt zo’n mens een Schriftgeleerde genoemd). Maar zo oud kun je niet worden of je blijft je leven lang verbazen over de schatten die in Gods Woord telkens weer opnieuw oplichten en zich voordoen als surprises, nieuw ontdekte waarheden! (waarschijnlijk het effect van ‘van dag tot dag vernieuwd worden wanneer de uitwendige mens verdorven wordt?). Je voelt je dan telkens weer als een ‘Heer des huizes’ die uit ‘zijn schat’ weer nieuwe en oude dingen voortbrengt ’ Dat heeft niets te maken met de bedrevenheid van de huismeester, maar alles met de werkzaamheid van de Heilige Geest. En ja, dat wil je niet voor jezelf houden, want wat is er vreugdevoller dan ‘rijke buit’ met anderen te delen? Zo werden we afgelopen zondag bepaald bij het feit dat wij in Christus geheiligd zijn. God heeft zijn heiligheid met ons gedeeld. Onvoorstelbaar! Ongelooflijk, maar waar. Maar er is nog veel meer. Romeinen 8 leert, dat God ons heeft gekend, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt!
Op de Bijbelstand vroeg een katholieke bezoekster of ik ook Heiligen Boeken in de collectie had. Het spijt me mevrouw: Nee! ‘Maar’, vroeg ik haar:’ hebt u wel eens een heilige in levende lijve gezien? Toen zij, zoals te verwachten was ‘nee ‘ antwoordde, nodigde ik haar uit mij in dit geval maar eens goed aan te kijken en kon ik haar het evangelie uitleggen aan de hand van Romeinen 8.
Heilig dus! Maar ook nu al verheerlijkt, namelijk met de heerlijkheid van Jezus Christus die Hij als mens van God ontving als antwoord op het werk dat hij tot eer van God (Joh 17:22)
Duizenden redenen om dankbaar te zijn. Laten we maar erkennen dat we daar geen woorden voor kunnen bedenken, behalve die uit Rom.8 vanaf vers 31: Wat zullen wij dan hierop zeggen etc. etc.
De vraag blijft of de woorden van Rom. 8:31-39 toereikend zijn. Nee dus!
Voor zoveel liefde zijn geen woorden meer!!!

Montag, 28. Oktober 2019 - 11:39 Uhr
Meeleven en bidden

Meeleven en meebidden Bijbelstandacties
Je kunt op de valreep nog mooi meedoen. 13 November begint de 55 plus beurs in Zwolle en daarna volgen er nog meer. Al was het alleen maar door mee te bidden en via de e-mail waarin de ervaringen op de bijbelstand van elke dag zullen worden meegedeeld, mee te leven en mee te bidden.
Alleen al het kennis nemen via de mails waarin boeiende gesprekken worden weergegeven, maakt je blij omdat je ziet hoe God ook vandaag nog zondaren zoekt en daarbij heel gewone huis-tuin-en keukenmensen - zoals bij wijze van spreken jouw buurman of buurvrouw die naast je woont - gebruikt om mensen te te bereiken met het bevrijdende evangelie.
Wanneer je die mails leest, loop je wel het gevaar dat je jaloers wordt op de medewerkers van de Bijbelstand, omdat je dat zelf ook wel graag zo zou willen doen of kunnen.
Nou, dan kan ik je geruststellen, die mogelijkheid bestaat echt. En het is de moeite waard om in ieder geval er vrijblijvend kennis van te nemen. Ik ken legio mensen die aanvankelijk dachten: nee, dat is niks voor mij, maar nu enthousiaste medewerkers zijn.
Hierbij nodig ik iedereen die de Heer Jezus liefheeft en Hem ook een ander gunt, uit om zich op te geven en deze mails te ontvangen om kennis te nemen van de interessante gesprekken die met verschillende bezoekers worden gehouden.
Je kunt je aanmelden voor de maillist
Dat kan via deze link: https://bijbelstand.nl/wat-jij-kunt-doen/bidden/
Of door een mailtje naar emkedejager@gmail.com. te sturen.

Samstag, 25. Mai 2019 - 10:57 Uhr
ALZO LIEF

Aan iemands lippen hangen,
Dat maak je mee in de woorddienst wanneer degene die voorgaat ‘woorden van God’ spreekt. Dan vindt mijn hart, zoals de statenvertaling zegt in psalm 45:2 “ een goede reden en zeg ik mijn gedichten van een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort op Uw lippen”. En … ten slotte vind je geen woorden meer!;
Op zulke momenten ervaar je m.i. iets van de essentie van Johannes 3:16. Een vers dat ieder christen uit het hoofd kent, maar nauwelijks weet te beschrijven vanwege de diepgang ervan. Ik waag een poging. De andere evangelisten – en ook apostel Paulus – vertellen ons hoe een zondaar in de hemel kan komen, maar Johannes leert ons hoe de hemel (vandaag) in het hart van de zondaar komt!
Zijn eerste brief besluit Johannes met: ‘” 0Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.”
Ja, mijn leven lang ken ik Jezus al. Hijzelf heeft mij, toen ik nog een kind was, en er haast niets van begreep, het verstand gegeven om Jezus, als de Waarachtige Waarheid te (er)kennen. Dus: vanaf dat ogenblik ben ik in de Waarachtige, namelijk in de Zoon van de Waarachtige, Jezus Christus, die Zelf de Waarachtige God is en het eeuwige leven. Hier vind je de meest uitgebreide betekenis van het woord dat Johannes in zijn evangelie hoofdstuk 3:16 schreef. Een vers dat iedere christen wel kent, maar probeer eens de betekenis van dit ene vers te doorgronden en het begint je te duizelen. Moeilijk uit te leggen!
In Johannes hoofdstuk 17:2 schrijft Johannes in zijn evangelie:2zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
En in zijn brief voegt Johannes er nog aan toe dat de enige waarachtige God identiek is met Christus Jezus Zelf!
De vraag bij Joh.3:16 is dus; wat is nu dat cadeau: eeuwig leven? In ieder geval spreekt hij hier niet meer over de Zoon des mensen die verhoogd moet worden of over verzoening, Verzoening moest er noodzakelijk aan voorafgaan! Dat zijn - om het met een economische term uit te drukken – de noodzakelijke inintiele kosten om Gods plan überhaupt te kunnen realiseren. Gods diepste liefdesverlangen betreft niet verzoening, maar een intieme relatie met de mens die Hij geschapen had naar zijn beeld en gelijkenis en Hem nu de rug toegekeerd heeft… Daaraan moest verzoening noodzakelijk aan voorafgaan!

Wat is Eeuwig Leven?
Eeuwig leven is meer dan leven zonder eind. Het heeft niet alleen een kwantitatieve, maar veeleer een kwalitatieve betekenis. Het leven van een Assepoester of het leven als een Prins is onvergelijkbaar, zoals er ook een groot verschil is tussen kennen en kennen. We kennen allemaal Koning Alexander, maar niemand kent hem zoals Maxima. Zij kent hem door en door, Dat is een intieme relatie! Zoiets staat God voor ogen! De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel voorkomt is in Genesis 4 :1 Adam kende Eva staat er letterlijk maar is vertaald met had gemeenschap met Eva. Iedereen begrijpt dat dit kennen van een heel bijzondere kwaliteit is, uniek in zijn intiemste betekenis. Die twee zullen één vlees zijn zegt Gen.2.
En wanneer we nu terug gaan naar Joh. 17 en vers 22 lezen, begrijpt u meteen wat God en Christus al van voor de grondlegging van de wereld precies voor ogen stond: een innige verbondenheid met de Vader en de Zoom en de mens die een zondaar en vijand van God was geworden!
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

In alle opzichten deelgenoten van Gods persoonlijke heerlijkheid en die van Christus, zonder ook maar enige beperking. Dus oneindig veel meer dan alleen verlost van het oordeel en het verderf door Christus’ verzoeningswerk: genade op genade – op genade in het oneindige.

Kent u een intiemere relatie dan die van God de Vader met zijn Zoon Jezus Christus​​? Of die tussen man en vrouw, Vader en zoon, moeder en dochter?

Ik niet! Vandaar dat mijn hart wanneer ik dait bedenk altijd een goede reden tot dankbaarheid heeft, een bron die alijd onde handbereik is
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. (2 Korinthe 4:17)

Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. (2 Korinthe 4:14)
Het ouderwetse woord Alzo lief in Joh 3:16 is wat mij betreft onvervangbaar! Het zegt meer dan ik uit kan leggen!

Neuere Beiträge  Ältere Beiträge

Anmelden