Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

DNA onbekend? ...

of: van wie ben jij er één?Hoe ongelukkig is iemand die niet weet wie zijn vader is. Dat kan men nergens beter zien dan in het programma DNA onbekend. Wat een explosie van blijdschap c.q. teleurstelling bij de uitslag van het onderzoek...! Vreugdetranen of soms tranen van verdriet.
Onlangs wees voorganger Bennik ons op een Bijbels equivalent van een positieve emotie: Johannes 3:1 waar we lezen: Ziet welk een liefde de vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God zijn geworden, EN WIJ ZIJN HET OOK!!!
O ja? Wij zijn toch slechts aangenomen, geadopteerde kinderen? Geen éigen ! In zekere zin is dat inderdaad zo, maar er is méér.
Onderstaande Bijbelstudie zullen sommigen misschien heel saai vinden. Het zij zo, maar wanneer het vanuit je hoofd in het hart landt, loop je het risico overspoeld te worden met een emotionele regenbui. Dus even door deze saaie droge teksten heen bijten!

Alleen zondaren, mensen die nergens voor deugen - en dat van harte onderschrijven - kunnen christen worden -brave mensen staan buitenspel! Zij worden opnieuw - of van boven af - geboren: Voorwaar, voorwaar, ik (Jezus tegen Nicodemus) zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Zie Joh.3:5.
Zoals de natuurlijke geboorte voorafgaat door een samensmelten van twee individuen, man en vrouw; zaad en bevruchting van de eicel, zo zijn ook bij de geestelijke wedergeboorte twee samenwerkende elementen actief: water en Geest. Het eerste (water) is een beeld, een icoon.
Het tweede is geen beeld maar een persoon, de Heilige Geest. De veronderstelling van sommigen dat met water het water van de doop wordt bedoeld is een hardnekkig abuis.Wat water precies aanduidt, leert de Schrift zelf, nl.: het Woord van God. Zie Ef.5:26 Opdat Hij haar ​heiligen​ zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

Conclusie 1: Het Woord van God en het werk van de Heilige Geest bewerken het nieuwe Leven in het hart van ieder die gelooft.

Petrus en Jakobus geven ook onderwijs over de wedergeboorte

Petrus schrijft, dat Jezus Christus ons heeft wedergeboren doen worden (1 Petr.1:3) en in vers 23 vertelt hij uit wat voor zaad dat is. Niet uit het menselijk (sterfelijk) zaad van onze vaders, maar uit het onsterfelijk zaad van het levend en blijvend Woord.

En Jakobus schrijft:
Jak.1:18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van Zijn schepselen.

Petrus beschouwt dus het Woord als de zaadgever en Jakobus zegt dat het Woord óók baart. Twee onderscheiden functies - het mannelijke en vrouwelijke - die samen het nieuwe leven in de zondaar teweeg brengen.
Maar hij zegt er nog meer over in vers 21:
Verwijder daarom elke smet, elk restant van slechtheid; wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden. (Willibrord vertaling)

Het antwoord op de vraag wat er dan precies in ons is geplant bij de wedergeboorte, is buitengewoon belangrijk. Het moet dus iets anders zijn dan de Bijbel op mijn boekenplank want dit woord is ingeplant, in mijn binnenste. Het zit niet in mijn hoofd, niet op de boekenplank, maar in mijn hart; in mijn diepste wezen, in mijn eigen ik ; in de kern van mijn bestaan als doel en zin van mijn leven. En, ... dat zit er al vanaf het moment dat ik mij bewust werd van mijn zonden en zondigheid en tot Christus de toevlucht nam en Hem aannam. Ik was nog een kind toen dat Woord in mij werd geplant. En om eerlijk te zijn: het is nog niet eens zo heel lang geleden dat ik met mijn ogen op steeltjes en vol verbazing en verwondering bovenstaande teksten bestudeerde en de betekenis daarvan langzaam tot mij doordrong.

Hebreeën 4:12 en 13 heeft daarbij goed geholpen. Eerst schrijft de apostelt dat het Woord van God levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. (punt) Maar daarmee is de mededeling niet klaar want daarop volgt het koppelwoord EN - met als vervolg; geen schepsel is voor HEM verborgen. Hier wordt dus een is-gelijk-teken gezet tussen het Woord enerzijds en Hem, anderzijds. (Dit is het vlees geworden woord, zie Joh.1:14)
Dat betekent, dat toen wij Jezus Christus aannamen als onze Heiland, het Woord (= Christus) in ons is geplant. (Vergelijk: Kol.1:27;Joh.6:56;14:20;15:4,5; 1Joh.3:24) Dit jonge plantje heeft een grenzenloze potentie om te groeien en zich te ontwikkelen in het leven van elke christen, wanneer hij zich daarvoor openstelt en inzet. Dit moet je weten, willen en wensen!

Jawel! We worden niet alleen maar kinderen van God g e n o e m d, wij zijn het ook! niet alleen maar geadopteerd, maar uit God geboren.

Johannes1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (=recht) gegeven ​kinderen​ van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 die niet uit ​bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Door Godzelf verwekt, naar zijn eigen wil en wens, naar de rijkdom van zijn barmhartigheid en ongelooflijke overvloedige genade.
Meer dan voldoende reden om van harte in te stemmen met:
Rom. 11:33 evv.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 34 ‘Wie kent de gedachten van de ​Heer, wie was ooit zijn raadsman? 35 Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. ​Amen.