Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Rik Bokelman (CIP) vraagt:
Je schrijft: 'Voor velen is de gereformeerde leer een onneembare vesting geworden waartegen niet op te boksen is.'
 Hoe bedoel je dat?

Ik denk dan aan gereformeerden die hun kinderen niet willen laten dopen maar hen liever opgedragen zien.  Dat is niet te verenigen met de gereformeerde leer, want de belijdenisgeschriften sporen in alle delen met de heilige Schrift. Dat kan dus niet. Zoals dikwijls blijkt, schijnt de gereformeerde leer heilig te zijn, tenminste bij het nd. Wanneer een niet-gereformeerde in een ingezonden negatieve aspecten van deze leer noemt worden die er uitgesensureerd.

Wat is in de praktijk een nadeel van de belijdenisgeschriften?

Ten eerste: Het nadeel is dat deze geschriften onbedoeld en onbewust de facto boven Gods Woord staan. Een Bijbelse stelling is dat alle Schrift van God is ingegeven en nuttig o.a. om (bijv. leringen van mensen) te weerleggen, te verbeteren (2Tim3:16). Vanwege de status van de belijdenisgeschriften zijn deze daar immuun voor op dezelfde wijze als president Berlusconie tot voor kort poliitiek onschendbaar was. Kom er niet aan! Gelukkig is die van Berlusconie opgeheven.

Ten tweede: Het uitleggen van Gods Woord blijft altijd  menselijk en gebrekkig kruimelwerk; ook dat van de schrijvers van deze geschriften. Gaandeweg groeien wij in geloof en kennis, persoonlijk en collectief; deze ontwikkeling staat nooit stil. Geloof en groei en kennis zijn per definitie niet staties. Belijdenisgeschriften zijn dat wel. Zulk statisch mensenwerk als bindmiddel en richtsnoer voor leer en leven te institueren lijkt mij een hachelijke en tot mislukken gedoemde onderneming. Met de kerkgeschiedenis als getuige is dat moeilijk te ontkennen.Vandaag draait het niet meer om de verdediging van Gods Woord, maar om de verdediging van de gereformeerde leer. 
 
Worden de belijdenisgeschriften doorgaans met dezelfde intenties gebruikt zoals ze ook zijn geschreven?
Over de intenties waarmee ze gebruikt worden en hoe intens, kan ik niets zeggen. Wel weet ik op grond van eigen ervaring dat wanneer je niet los raakt van je eigen geijkte 'belijdenisgeschriften', geschreven of ongeschreven, je Gods Woord door de bril blijft lezen van je eigen traditie, zul je nooit de rijkdom van Gods Woord leren kennen. Het levende Woord stolt nooit. Het gaat met jou mee op en spannende verrassende avontuurlijke ontdekkingsreis op je hele levensweg..
Prof. Graafland heeft daar iets van geproefd .Enkele jaren terug kreeg hij bijkans de hele gereformeerde wereld over zich heen toen hij aan de belijdenisgeschriften morrelde. Hij heeft het geweten. Trouwens, ook toen al bleek dat degenen die om het hardst de belijdenisgeschriften verdedigden in menig geval niet op één lijn zaten met de belijdenisgeschriften..
 
Hoe zit het met andere geloofskringen waar vaak 'ongeschreven' belijdenisgeschriften zijn? Hoe verhoudt zich dit tot het sola scriptura?
 
Andere geloofskringen worden bevolkt door dezelfde soort mensen en vertonen precies hetzelfde gedrag. Maar omdat hun leiders, anders dan de gereformeerden, geen "belijdenisgeschriften' ondertekenen staan zij vrijer en onbevangener in het bestuderen van de Schrift en kan er meer bereidheid zijn (of komen) van elkaar te leren..

Wat is het gevaar/kracht van andere bronnen buiten de Bijbel in de theologie van een plaatselijke gemeente?

ten eerste:Onthoud u van allerlei soort van kwaad.  Paulus zegt tegen Timotheus: geef acht op uzelf en op de leer. Let op de volgorde: eerst 'uzelf' en daarna de leer. Wie met acht geven op de leer begint (het verstand) maar geen acht geeft op zichzelf (zelfondeerzoek voor Gods aangezicht) gaat de mist in. Ergens anders zegt hij: Blust de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar beproeft alles, behoudt het goede. Wees nuchter – niet angstig – en waakt. Dan zul je ontdekken wat je moet behouden en wat verwerpen.

Ten tweede: Naast de openbaring van Gods Woord is er de openbaring van God in de schepping. (Psalm 19) 1Kor2:13 maakt onderscheid tussen menselijke en geestelijke woorden. De natuur dient anders te worden gelezen (menselijke woorden) dan de Schrift (geestelijke woorden). Paulus las het boek Genesis heel anders dan ik een lange tijd geleden deed. Hij las het geestelijk. Al zijn citaten uit het gebruikt hij als illustratiemateriaal om uit te leggen wie Christus is en de betekenis van zijn verlossingswerk. Wie Genesis zo gaat lezen vindt rijke buit!

Hoe kan je in je eigen kerk/leven voorkomen dat je God in de weg loopt met je eigen theologische systeem?

Maar op één manier: Onafgebroken met God wandelen en zoals Paulus Timotheus beval: 'acht geven op jezelf en op de leer, want zo zul je jezelf en anderen behouden (2Tim.5:16)